Nyheter

Regeringen stoppar byggplaner

Bild: från kommunens programhandling: Tanums kommun, 2016.

Tanums kommun har velat möta behovet av bostäder i Grebbestad genom att bygga på Svinnäsudden. Länsstyrelsen har tidigare sagt nej till planförslaget, och – efter överklagan från kommunen – sätter nu även regeringen stopp för bostadsbyggande i det aktuella området. ”Kommunen har inte visat att behovet av bostäder väger tyngre än strandskyddsintresset”, skriver regeringen i sitt beslut, som undertecknats av bostadsminister Johan Danielsson.

Enligt Tanums kommun behöver Svinnäsudden i bebyggas för att möta behovet av bostäder i Grebbestad samt för att stärka samhällets centrum. Men en förutsättning för byggplanerna har varit att strandskyddet hävs.

I november 2018 fick kommunen ett negativt besked från länsstyrelsen som konstaterade att de höga naturvärdena på Svinnäs omöjliggjorde ett upphävande av strandskyddet för bostäder. Som skäl framhölls bland annat att det handlade om högt klassade hällmarker där bland annat den rödlistade fjärilen silversmygaren finns och där ett tiotal rödlistade arter har påträffats vid inventeringen.

Tanums kommun menade att den hade tagit stora naturhänsyn i sitt planförslag. Anledningen till att man hittills fokuserat på bostadsbebyggelse en bit upp på land (där utvidgat strandskydd gäller)snarare än direkt vid vattnet, som har dispens från strandskyddet, handlar om att man velat skapa ett tillskott av centrala bostäder och verksamheter samtidigt som strandzonen bevaras som allmänt tillgänglig.

Kommunen överklagade därför länsstyrelsens beslut. Nu har regeringen sagt sitt i ärendet.

Regeringen går inte på kommunens linje utan avslår, i ett regeringsbeslut från den 13 januari, ansökan om att upphäva strandskyddet. Enligt beslutet bör det finnas möjligheter att bygga bostäderna på annan plats än det strandskyddade området med höga naturvärden.

”Det material som har presenterats av kommunen ger enligt regeringen inte tillräckligt stöd för bedömningen att det saknas möjligheter att uppföra bostäderna utanför strandskyddat område. Kommunen har inte heller visat att behovet av bostäder väger tyngre än strandskyddsintresset”, skriver regeringen i sitt beslut, som bland annat undertecknats av bostadsminister Johan Danielsson.

Nu inväntar kommunen ytterligare ett beslut från regeringen, som ska pröva frågan om påverkan på de riksintressen som också finns inom området.

Svinnäsudden ligger en kilometer från Grebbestads centrum.

logo
Susanne Bengtsson