Nyheter

Regeringen upphäver länsstyrelsen beslut

Kvarteret Tändsticksfabriken. Bild: Arkitektbyrån Design

Regeringen har beslutat att upphäva Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut om detaljplanen för bebyggelse av kvarteret Tändsticksfabriken i Göteborg.
Regeringens beslut innebär att omkring 300 nya bostäder kan byggas i kvarteret.


– Det finns inte tillräcklig grund för länsstyrelsens beslut och därför ger regeringen nu klartecken för detaljplanen, säger bostadsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.
– Vi välkomnar beslutet som regeringen tagit, där de fastslagit att området är lämpligt för bostäder. Vi har hela tiden trott på projektet. Nu kan vi återuppta vår planering för området. Vi planerar för en blandstad med både hyresrätter och bostadsrätter för att ge fler människor möjlighet att bosätta sig i kvarteret. Det är bra för Göteborg, säger Niklas Grimslätt, affärsutvecklingschef, Skanska Fastigheter Göteborg.

Göteborgs kommun beslutade i maj 2016 att anta en detaljplan med en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler, i kvarteret Tändsticksfabriken i Göteborg.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län upphävde i december 2016 kommunens beslut att anta detaljplanen vad avser den del som medger bostäder med hänvisning till luftkvaliteten. Beslutet överklagades till regeringen av bland andra Skanska. 
Den del av detaljplanen som inte har upphävts blev laga kraftvunnen 2016-12-24. 

Regeringen har bifallit överklagandet av länsstyrelsens beslut eftersom det enligt regeringens bedömning inte har visats att luftkvaliteten utgör hinder mot den planerade bostadsbebyggelsen.
Därmed står Göteborgs kommuns beslut om att anta detaljplanen fast.
– Vi efterfrågar ett helhetsgrepp och en tydligare beslutskedja kopplat till stadsutveckling för att undvika den här typen av osäkerhet och långdragna processer framöver, säger Niklas Grimslätt.

Planens syfte är att möjliggöra en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler i bottenvåningarna, som ett led i omvandlingen av Mölndalsåns dalgång till en mer stadsmässig blandstad.

Detaljplanen föreslår ett kvarter med bostäder i södra delen och en byggnad för kontor i den norra delen. Mot Grafiska vägen ska bottenvåningar innehålla lokaler för centrumverksamhet. Bebyggelsen tillåts i 9-10 våningar samt en högre del med 16 våningar. Inom området bedöms att det kan inrymmas 200-240 bostäder och ca 13 000 m2 kontorsyta och lokaler. Parkering ordnas till största del i garage under mark.
Området ligger mellan Mölndalsvägen och E6 precis söder om Kallebäcksmotet och innebär en fortsättning på kvarteret där idag ÅF-huset ligger.