Regeringen vill förlänga tillfälliga bygglov

Regeringen vill förlänga tillfälliga bygglov
Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att möjligheten till tidsbegränsade bygglov för nybyggnad av bostäder förlängs till den 1 maj 2028.

Den tillfälliga regleringen om tidsbegränsade bygglov för nybyggnad för bostadsändamål som infördes 2017 upphör att gälla den 1 maj 2023. När regleringen infördes motiverades den med att behovet av nya bostäder på kort sikt inte kunde tillgodoses enbart genom ordinarie plan- och byggprocesser, eftersom bostadsbristen var så allvarlig och behovet av bostäder i många av landets kommuner var så stort.

– Eftersom situationen på bostadsmarknaden inte har förbättrats och möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder fortfarande behövs, föreslår vi att den tillfälliga regleringen förlängs med fem år, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen föreslår att regleringen förlängs till den 1 maj 2028. Kommunen får bevilja ett tidsbegränsat bygglov för bostäder för sammanlagt högst 15 år.

Relaterade artiklar

Kartläggning av länsstyrelsernas insatser ska öka bostadsbyggandet
Heta frågor till nya ministern
”Väntar på konkret politik från den nya regeringen”
Regeringen minskar underhåll på järnväg