Nyheter

Regeringen vill förlänga tillfälliga bygglov

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att möjligheten till tidsbegränsade bygglov för nybyggnad av bostäder förlängs till den 1 maj 2028.

Den tillfälliga regleringen om tidsbegränsade bygglov för nybyggnad för bostadsändamål som infördes 2017 upphör att gälla den 1 maj 2023. När regleringen infördes motiverades den med att behovet av nya bostäder på kort sikt inte kunde tillgodoses enbart genom ordinarie plan- och byggprocesser, eftersom bostadsbristen var så allvarlig och behovet av bostäder i många av landets kommuner var så stort.

– Eftersom situationen på bostadsmarknaden inte har förbättrats och möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder fortfarande behövs, föreslår vi att den tillfälliga regleringen förlängs med fem år, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen föreslår att regleringen förlängs till den 1 maj 2028. Kommunen får bevilja ett tidsbegränsat bygglov för bostäder för sammanlagt högst 15 år.