Nyheter

Regeringen vill lätta på strandskyddet

Strandskyddet ska ses över och större hänsyn tas till lokala förutsättningar. Foto: Getty Images

Regeringen vill göra om strandskyddet och har därför tillsatt en utredning.
Syftet är att göra det lättare att bygga bostäder och bedriva verksamheter i tidigare skyddade områden.
Utredningen ska lämna in sitt betänkande till Miljödepartementet senast den 30 november 2020. Regeringen utser Catharina Håkansson Boman till särskild utredare.

Utredningen är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

– Förslagen ska dels syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det ska samtidigt finnas ett fortsatt starkt och, om det behövs, förstärkt strandskydd för att värna våra obrutna strandlinjer, tillgängligheten inom allemansrätten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.  

Utredaren ska bland annat ta hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet, exploateringstryck och förustättningarna för växt- och djurliv. Utredaren ska också föreslåg åtgärder som ökar lokalt inflytande

Utredningen ska lämna in sitt betänkande till Miljödepartementet senast den 30 november 2020. 

Fakta: Strandskydd
Strandskydd är ett generellt områdesskydd som är en betydelsefull förutsättning för miljö- och friluftslivspolitiken.
När strandskyddsreglerna infördes på 50-talet var det främsta syftet att förhindra den ökande exploateringen av strandnära områden, framförallt i och i närheten av tätorter.
Under 60- och 70-talen fortsatte exploateringen av strandnära områden genom att det byggdes allt fler fritidshus, vilket ledde till att ett generellt strandskydd infördes 1975.
Efter det har strandskyddslagstiftningen utökats och sedan 1994 omfattar lagstiftningen även ett skydd för växt- och djurliv. 
Dagens syfte med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för tillgång till strandområden enligt allemansrätten och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Källa: Regeringen