Nyheter

Regeringen vill samarbeta om bostadsbyggande

Regeringen vill satsa på ett blocköverskridande samarbete kring ökat bostadsbyggande.

För att öka byggtakten vill regeringen kraftigt öka antalet utbildningar samt öppna upp för fler utländska företag.

Andra förslag är en modell med typgodkända hustyper eller certifierade entreprenörer som skulle kunna snabba upp och förenkla plan- och byggprocessen

Regeringen vill satsa på ett blocköverskridande samarbete kring ökat bostadsbyggande. Nu tar man initiativ till breda politiska samtal med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet om hur man ska öka byggtakten.

Statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson och bostadsminister Mehmet Kaplan konstaterade i en debattartikel i Dagens Nyheter den 13 januari att Boverket uppskattar behovet av nya bostäder år 2025 till över 700 000.

”Med den byggtakt vi har i dag kommer inte samhället att klara det behovet. I stället för att kämpa om vilken regering som står med problemen om nio år bör alla ansvarstagande partier redan nu hitta innovativa och realistiska sätt att öka människors möjlighet att flytta till ett boende som passar jobb- och familjesituation i hela landet. För att klara det behöver vi lägga politiska låsningar och konflikter åt sidan. Låt oss debattera de enskilda förslagen men vara överens om att målet är att tillgodose behovet av nya bostäder. I det arbetet är regeringen beredd att göra det som krävs”

Exempel på åtgärder som presenteras är en förenkling av regelverken för att korta och förenkla plan- och byggprocesserna. Exempelvis ska man se över om det möjligt att bygga med bara en översiktsplan som grund och att ha samma överklagandemöjligheter för bygg- och rivningslov som för detaljplaner.

För att öka byggtakten vill regeringen kraftigt öka antalet utbildningar i byggbranschen, öppna upp för fler utländska företag som ska arbeta under samma villkor och kollektivavtal som svenska företag.

Andra förslag är en modell med typgodkända hustyper eller certifierade entreprenörer som skulle kunna snabba upp och förenkla plan- och byggprocessen och samtidigt leda till en industriell utveckling av prefabhus.

Man vill också göra göra en översyn av vissa skatter för att främja ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Regeringen initiativ uppskattas från flera håll.

Sveriges Byggindustrier:

– Det är glädjande att statsminister Löfven nu bjuder in till blocköverskridande samtal om hur Sverige ska skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggandet. Det är något som vi har efterlyst länge. Med tanke på att både regeringspartierna och Alliansen lyfte bostadsfrågan i valet 2014 borde förutsättningarna vara goda, säger Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier.

– Ska Sverige få igång bostadsbyggandet krävs en rad olika, och många gånger ganska omfattande, åtgärder. Det handlar om att skapa en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, underlätta för kapitalsvaga hushåll att skaffa sig ett boende och se över plan- och bygglovsregler.

– Vill regeringen på allvar få igång bostadsbyggandet förutsätter vi att man nu är villig att lyssna på de företag som ska bygga bostäderna. Dessvärre upplever vi så här långt inte att intresset för branschen varit tillräckligt stort. Det är trots allt företagen som ska bygga de 700 000 nya bostäder som behövs till 2025. Vi kommer att bidra med vår erfarenhet och kompetens.

 

Veidekke:

–  Från Veidekke välkomnar vi att regeringen aviserar en bred reformagenda. Fram till nu har de politiska partiernas reformvilja avgränsat sig till regelförenklingar med syfte att snabba på planprocessen. Sådana åtgärder är givetvis angelägna men att den typen av åtgärder är helt otillräckliga har stått klart ganska länge. Bostadsbyggande är fundamentalt en fråga om finansiering, både för konsumenterna och branschens aktörer, skriver Veidekeks Jimmy Bengtsson och Lennart Weiss.

– Konsumenterna måste kunna finansiera sina lån eller betala den förhållandevis höga hyran i nyproduktionen. Byggarna måste kunna lyfta byggkreditiv och hantera de omfattande garantikrav som bankerna idag ställer. När regeringen nu aviserar åtgärder som omfattar den samlade finansieringen av bostadsbyggandet samt en översyn av de skatter som på olika sätt sätter ramarna för bostadsbyggandet är det ett besked som måste välkomnas.

– En väl fungerande bostadsmarknad förutsätter också att beståndet används effektivt. Här markerar regeringen en positiv viljeinriktning men väjer, föga oväntat, för de känsliga frågorna om hyressättningssystemet. Vår förhoppning är att dessa frågor kan adresseras på ett konstruktivt från oppositionen och att en helhetslösning kan tas fram som främjar rörligheten både på den ägda och hyrda bostadsmarknaden. Inte minst krävs åtgärder som eliminerar de skadliga effekterna av flyttskatten.

Byggnads:

– Om alla, precis som den svenska regeringen, sluter upp kring svenska kollektivavtal nu när det storsatsas så kan vi inte misslyckas, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

– Äntligen kommer unga människor få någonstans att bo och vi kan börja utbilda nästa generations byggnadsarbetare.

SABO:

– Det är absolut nödvändigt att öka bostadsbyggandet och det är mycket positivt att regeringen bjuder in till bostadspolitiska samtal över blockgränserna. Vi behöver långsiktiga och stabila reformer för att hantera den extrema bostadsbristen, säger Kurt Eliasson, vd för bransch- och intresseorganisationen SABO.

– Regeringen vill se en modell med typgodkända hustyper eller certifierade entreprenörer, som kan förenkla plan- och byggprocessen och leda till en industriell utveckling av prefabhus. Det är mycket välkommet! SABOs Kombohus har ökat möjligheterna för allmännyttan att bygga fler bostäder och med en sådan modell som regeringen föreslår skulle vi kunna öka byggandet ytterligare och pressa priserna ännu mer.

– SABO, liksom Hyresgästföreningen och de privata Fastighetsägarna, har länge pekat på dagens skattemässiga obalans som gör att hyresrätten är cirka 3000 kronor dyrare i månaden jämfört med bostadsrätt och egnahem. Jag förutsätter att regeringen tar med det i sin översy

– Staten måste ta ansvar för att snabbt genomföra de utbildningsinsatser som krävs för att det ska finnas kompetens personal att rekrytera på alla nivåer i plan- och byggprocesserna, säger Kurt Eliasson.