Kriminalitet

Rekordmånga byggen granskade av Byggföretagen

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.
Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

För att få bukt med arbetslivskriminaliteten har totalt 3 492 företag på 234 byggarbetsplatser kontrollerats.
Undersökningen ger en mer nyanserad bild av läget i branschen än den som brukar speglas, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Kontrollerna, som omfattade såväl fysiska arbetsplatskontroller som digitala arbetsplatsanalyser, genomfördes mellan januari-april av oberoende konsultföretaget Moxy ID. Detta ska enligt Byggföretagen vara ”Sveriges överlägset största kontroll av byggarbetsplatser”.

 – Att mäta är att veta, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Två skäl till initiativet

Samtliga medarbetare och företag vid 1 000 byggarbetsplatser har analyserats. Därtill har 234 fysiska arbetsplatskontroller genomförts. På dessa arbetsplatser har 3 492 företag och 6 702 individer kontrollerats. Arbetsplatserna finns över hela landet, är i varierande storlek och innefattar alla verksamhetsgrenar inom bygg.

– Vi har genomfört kontrollerna av två skäl. Dels för att få fram hårda fakta gällande förekomsten av arbetslivskriminalitet. Dels för att utifrån resultatet öka kunskaperna och presentera förslag på åtgärder, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggföretagen kommer att använda underlaget för att ytterligare stärka kontrollen och uppföljningen vid de byggarbetsplatser där medlemsföretagen verkar.

– Kunskap, regelefterlevnad och ansvarstagande måste öka för att det ska vara ordning och reda i alla led, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Vad säger du om resultatet i stort?

– Överlag är resultatet positivt. Undersökningen ger en mer nyanserad bild av läget i branschen än den som brukar speglas.

Är det några siffror som förvånar dig?

– Förvånar är fel ord. Det är viktigt att påpeka att allt inte är svart eller vitt. Arbetsgivare, fack och myndigheter måste först och främst ha en gemensam definition kring vad som är arbetslivskriminalitet, medvetet fusk och rent slarv innan vi kan gå fram med fler gemensamma åtgärder, säger hon och fortsätter:
– Vi ser till exempel att ID06-kortet är väl inplementerat. Samtidigt finns det också områden som behöver förbättras. Loggindex kan aldrig bli 100 procent givet faktorer som fel på utrustning och transporter – men vi måste sträva efter att alla loggar in och ut som man ska.

Vilka är de mest akuta åtgärder som ni tänker vidta?

– Byggföretagen fortsätter med arbetsplatskontroller som en del i kontrollen och uppföljningen av våra medlemsföretag. Rutiner för utstationering och inskrivningsrutiner behöver bli ännu bättre. Det kräver bland annat ökad digital tillgång till myndighetsuppgifter – något Byggföretagen fortsätter att verka för.

Annonserade besök

Enligt Johan Flodin, nationell projektledare för Sund konkurrens på Byggföretagen, var platscheferna informerade om att arbetsplatskontrollerna skulle göras.

Varför gjordes inga helt oannonserade besök?

– Projektet med arbetsplatskontroller är nytt och fortfarande under utveckling. I processen är det viktigt att arbeta nära medlemsföretagen. Därför har det varit värdefullt att få platscheferna delaktiga i arbetet. Platscheferna har fått direktiv om att hålla informationen om kommande arbetsplatskontroller i en så liten krets som möjligt, säger Johan Flodin.

Hur tror ni det påverkar resultatet att det var annonserade besök?

– Detta är den överlägset största arbetsplatskontrollen som har genomförts. Vi är trygga med att den ger en rättvis bild över läget i branschen, säger han.

Resultaten i korthet:

Arbetstillstånd
En individ som inte kommer från ett EU eller EES-land behöver ha ett arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. 6 698 av 6 702 kontrollerade individer hade arbetstillstånd – motsvarande 99 procent. 

Utstationering
Utländska företag behöver registrera vilka individer som ska arbeta i Sverige, på vilken arbetsplats och under vilken tid. 624 av 6 702 kontrollerade individer var utstationerade. Av dessa 624 hade 381 korrekt utstationering – motsvarande 61 procent. 

Personlig skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning så som t.ex. hjälm, ögon- och hörselskydd, skyddshandskar och skyddsskor ska användas på alla byggprojekt. 6 259 av 6 702 kontrollerade individer hade korrekt skyddsutrustning – motsvararande 93 procent.

Identifikation
ID06 är byggbranschens eget system för kontroll av vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen. 6 568 av 6 702 kontrollerade individer hade ett korrekt utställt ID06-kort – motsvararande 98 procent.

Loggindex
Digital arbetsplatsanalys har kontrollerat sammanlagt 19 608 företag och 122 286 individer gällande inlogg i elektronisk personalliggare. Motsvarande 82 procent av samtliga kontrollerade loggade in och ut korrekt.