Nyheter

Remissinstanser fortsatt kritiska till Cementa

Några oroliga dagar väntar Cementa och byggsektorn i Sverige. Cementas tillstånd löper ut 31 oktober. Bild: Cementa

Cementas tillståndsansökan om fortsatt tillfällig verksamhet i Slite mottas inte direkt med öppna armar av remissinstanserna. Naturvårdsverket anser till exempel att ansökan ska avvisas och Länsstyrelsen på Gotland att en tillfällig kalkbrytning ska begränsas till högst tolv månader.

I torsdags var sista dagen för remissinstanserna att tycka till om Cementas ansökan om tillfällig kalkbrytning i tre år. Ansökan om kalkbrytning gäller för den mängd kalk som nuvarande tillstånd medger samt från leverans från närbelägna Nordkalk. Det nuvarande tillståndet går ut 31 oktober.

Länsstyrelsen på Gotland avstår att ta ställning med hänvisning till oklarheter i prövningsunderlaget och den korta remisstiden. Som tillsynsmyndighet anser man att ett beviljade av fortsätt tillstånd kräver att avsteg görs från EU:s ramdirektiv för vatten vad avser skydd av status för grundvattenförekomsten. Avsteg kommer även att krävas från Natura 2000-bestämmelser, skriver man. Länsstyrelsen påpekar också att ett eventuellt tillstånd ska begränsas till högst tolv månader på grund av möjligheterna till externa stenleveranser.

Naturvårdsverket går hårdare åt ansökan och tycker att den ska avvisas eftersom det, enligt myndigheten, inte går att avgöra vilken påverkan täktverksamheten har på grundvattnet, Natura 2000-områdena eller miljökvalitetsnormerna.  Om tillstånd ändå ska medges anser Naturvårdsverket att regeringen behöver ta ställning till frågan om ”artskyddsdispens, Natura 2000-tillstånd och påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten samt om rekvisiten i 17 a kap. miljöbalken är uppfyllda under hela den ansökta verksamhetstiden.”

SGU tillstyrker att bolaget meddelas tillstånd till ansökt verksamhet, med förbehållet att ”tillståndet villkoras så att kravet på åtgärder för att mildra effekterna på grundvattenförekomstens status uppfylls”.

Vattenmyndigheten Södra Östersjön tycker, liksom Länsystyrelsen, att svarstiden har varit alltför kort för att granska ansökningshandlingarna närmare, därför kan man endast yttra sig på en principiell och övergripande nivå. Man anser till exempel att verksamheten inte kan omfattas av undantag i Miljöbalken. Myndigheten tycker att miljöbedömningen har samma brister som miljökonsekvensbeskrivningen som tidigare inlämnats och som avslogs av Mark- och miljööverdomstolen.  

Några remissinstanser påpekar också att bullernivån kommer att öka i och med att Cementa kommer att behöva hämta kalksten från Nordkalk. Region Gotland är den instans som ser positivt på en fortsatt kalkbrytningen på Gotland. 

Cementa ska den närmaste veckan yttra sig till regeringen om remissvaren. Cementas nuvarande tillstånd går ut den 31 oktober. Den tillfälliga ”Cementalagen” som klubbats igenom i riksdagen började gälla fredag 15 oktober, men något besked från regeringen har ännu inte kommit. 

Enligt vad Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb säger till Sveriges Radio krävs ett regeringsbeslut senast i början av november, annars riskerar Sverige att stå utan stora delar av landets cementkapacitet redan i december.