Nyheter

”Risken för konkurser ökar 2023”

Byggkonstandsindex. Johan Deremar, nationalekonom och analysansvarig, Byggföretagen.
Johan Deremar, nationalekonom och analysansvarig, Byggföretagen. Foto. Byggföretagen

Byggkostnadsindex ökade med 15,6 procent mellan december 2021 och december 2022 enligt ny statistik från SCB.
– Kostnadsökningarna påverkar Byggföretagens medlemsföretag. Vi kommer förmodligen se fler varsel och konkurser. Risken finns att 2023 blir ett riktigt uselt år, säger Johan Deremar, nationalekonom och analysansvarig, Byggföretagen.

SCB:s byggkostnadsindex för flerbostadshus har bara det senaste året stigit med 15,6 procent. Det är den högsta ökningstakten sedan oktober 1974.

– Det krävs reformer för att upprättahålla en hög och jämn byggtakt i ett sämre konjunkturläge. När det kommer till bostadsbyggande krävs fortsatta regelförenklingar för snabbare byggprocesser och att det skärpta amorteringskravet tas bort för att kunna upprätthålla efterfrågan. Stat, regioner och kommuner har också ett stort ansvar för att våga bygga. Det gäller alltifrån nya skolor och vårdboenden till att rusta väg och järnväg, säger Johan Deremar. 

Byggkostnadsindex inkluderar både entreprenörernas och byggherrarnas kostnader och för flerbostadshus steg det med 15,6 procent mellan december 2021 och december 2022.

Entreprenörernas kostnader steg med 10,9 procent, vilket bidrog med 9,1 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg med 39,0 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 6,5 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på högre räntekostnader. Räntekostnaderna steg med 138,0 procent.

Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 33,2 procent mellan december 2021 och december 2022. Inom denna grupp ökade kostnaderna för elkraft och dieselolja mest, 99,4 respektive 28,2 procent. Kostnaderna för maskiner och omkostnaderna steg med 16,0 respektive 6,7 procent, medan kostnaderna för löner ökade med 2,3 procent.

Priserna på byggmaterial rusade i höjden i spåren efter pandemin och de fortsätter att ligga på hög nivå även om ökningen minskar. Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 13,7 procent mellan december 2021 och december 2022 enligt SCB:s Byggkostnadsindex. Alla materialkostnader ökade förutom kostnaden för trävaror som sjönk med 11,6 procent. Mest ökade kostnaderna för golvmaterial och armeringsstål med 28,4 respektive 27,1 procent. Dock syns en klar avmattning under de tre sista månaderna under 2022.

– Även om vi ser en avmattning i prisökningarna så tror vi att materialpriserna fortsatt kommer ligga på en hög nivå. Vi ser en minskning främst när det gäller trävaror och även en viss stabilisering på andra typer av byggmaterial. Vår statistik är inte helt jämförbar med entreprenörernas kostnader men vi ser en volymminskning i branschen som kan härledas till minskad efterfrågan på grunda av ränteläget och andra omvärldsfaktorer, säger Monica Björk, vd, Byggmaterialhandlarna.