Nyheter

ROT-prisvinnaren 2012: Ett gammalt sjukhus blev ett modernt äldreboende

Ombyggnaden av Beckomberga Hus 06 i Bromma tilldelades Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2012 vid ett frukostseminarium i Kulturhuset fredagen den 28 september. Den gamla sjukhusbyggnaden från 1930-talet var kraftigt nedgången, bland annat på grund av omfattande skadegörelse. Målet med renoveringen var att göra om fastigheten till ett modernt och energieffektivt äldreboende.

Juryn för Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris, med Anna-Greta Leijon i spetsen, konstaterar: ”att idag omvandla en förfallen institutionell byggnad från tidigt 1930-tal för ny rationell verksamhet, utan att förvanska byggnaden, kräver medvetenhet och engagemang”.

Eftersom byggnaden klassats som kulturhistoriskt värdefull var det viktigt för arkitekterna att finna lösningar som inte förvanskade helheten. Inom tuffa ekonomiska ramar förvandlades arkitekt Carl Westmans klassicistiska byggnad 06 på Beckomberga till ett skräddarsytt äldreboende. Boendet har fått hemkänsla, fint dagsljus och utmärkt kontakt med omgivande park. Utöver bostäderna för äldre har man använt gavlarnas korridorer som personalbostäder, iordningställt källaren och utfört markarbeten.

Juryn för ROT-priset har även gett ett hedersomnämnande till Palmfelt Center. Den tidigare slutna bankgirocentralen har genom ett begränsat ingrepp gått igenom en identitetsomvandling. Juryn hoppas att Palmfelt Center kan tjäna som inspirationskälla för förnyelse av till synes hopplösa byggnader och på så vis rädda dessa från rivning.

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset ges till den beställare, byggentreprenör och arkitekt som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett elegant sätt.

Juryns motivering för vinnande projekt:

Lindegård, Beckomberga hus 06, Beckombergavägen 297
Beställare/byggherre: Brinova Omsorg Beckomberga AB
Byggentreprenör: PO Service Bygg och Måleri AB
Arkitekter: Megaron Arkitekter och Murman Arkitekter
Total kostnad: 21 000 kr/m2 BTA inkl. moms

”Att idag omvandla en förfallen institutionell byggnad från tidigt 1930-tal, för ny rationell verksamhet, utan att förvanska byggnaden, kräver medvetenhet och engagemang.

Med gemensam målbild för alla berörda parter, har man inom tuffa ekonomiska ramar, skickligt tillvaratagit alla tillgängliga kompetenser och konverterat arkitekt Carl Westmans klassicistiska byggnad 06 på Beckomberga, till ett skräddarsytt äldreboende.

Boendet har fått hemkänsla, fint dagsljus och utmärkt kontakt med omgivande park. Samtidigt har man lyckats bevara byggnadens enkla rationella grammatik och avancerad teknisk försörjning har lösts dolt och föredömligt.

Byggnaden har stått i 80 år och efter denna gedigna och okonstlade ombyggnad/renovering har man gett goda förutsättningar för byggnaden att fungera i ytterligare 80 år.”

Jury Stockholms Byggmätareförenings ROT-pris 2012:

Anna-Greta Leijon (f.d. Skansenschef), ordförande
Anders Larsson (Thetis AB)
Jan Wejdmark (Newsec)
Anders Lindh (ETTLEVA Arkitekter AB)
Lennart Granlöf, Stockholms Byggmästareförening, sekreterare