Nyheter

Så funkar nya upphandlingsreglerna

De offentliga upphandlingarna är viktiga för byggbranschen. Det är därför betydelsefullt att ha någon koll på den snåriga lagen om offentlig upphandling, LOU. I somras trädde några förändringar i LOU i kraft.

De så kallade Teckal-undantaget är sedan juli i år infört i LOU, med undantag för försörjningssektorerna. Teckal-undantaget innebär att en myndighet, kommun eller ett landsting kan göra undantag från LOU. I det fallet är det möjligt att upphandla från ett företag som myndigheten, kommunen eller landstinget utövar kontroll över. Vidare ska det aktuella företaget endast marginellt bedriva annan verksamhet vid sidan av den verksamhet som företaget bedriver åt eller med myndigheten. Ett typiskt exempel på organisationer som kan bli föremål för undantaget är fristående bolag som till exempel kommunerna äger. Vidare har det införts en så kallad avtalsspärr. Det innebär att den upphandlande enheten inte längre har rätt att träffa avtal direkt efter tilldelningsbeslutet. Avtalsspärren gäller under minst tio dagar och syftar till att ge övriga företag som deltagit i upphandlingen möjlighet att begära överprövning i domstol av beslutet att anlita visst företag. Begärs överprövning inom avtalsspärrens tid förlängs avtalsspärren intill dess överprövningen är genomförd. I tidigare regelverk fanns det möjlighet för den upphandlande enheten att träffa avtal direkt efter tilldelningsbeslutet. I vissa fall skedde också det, vilket då omöjliggjorde en överprövning. Om en upphandlande enhet bryter mot avtalsspärren finns det en möjlighet att inom sex månader föra talan i domstol och få avtalet ogiltigtförklarat. Det införs också bestämmelser om så kallad konkurrenspräglad dialog. Den upphandlande enheten får en lagstadgad rätt att ha en dialog med företag på marknaden i syfte att inventera vad det finns för utbud och tekniska lösningar et cetera, allt i syfte att identifiera enhetens behov. Enligt min bedömning har det alltid varit möjligt så länge inte enheten sedan ”styrt” upphandlingen mot en viss produkt. Den som är byråkratiskt lagd tycker möjligen att det är bra att förhållandet har klargjorts. Det införs också fasta beloppsgränser för direktupphandling, det vill säga vid vilka tillfällen en upphandlande enhet äger rätt att ta direkt kontakt med ett företag och köpa tjänster eller varor utan att tillämpa LOU. Beloppet i LOU uppgår till 287 000 kronor (och i lagen om försörjningssektorer uppgår beloppet till 577 000 kronor), det är således möjligt att för en upphandlande enhet att genomföra direktupphandlingar under dessa värden. LOU är en krånglig och snårig lag. Förändringarna som nu genomförts säkrar i alla fall arbete åt oss advokater under en lång tid framöver…