Nyheter

Så rekryterar byggbranschen

Informella nätverk är den vanligaste rekryteringsvägen, enligt Byggfaktas undersökning. Arkivfoto: Susanne Bengtsson

Informella kontakter/nätverk är det vanligaste sättet att rekrytera på. Bara fyra procent använder sig av Arbetsförmedlingen.

Det visar en undersökning från Byggfakta om rekrytering i byggbranschen. 

När Byggfakta ställt frågor om rekrytering till platschefer, arbetschefer, underentreprenörer, arkitekter och konsulter i byggbranschen har de fått till svar att 90 procent försökt rekrytera personal de senaste sex månaderna.

47,7 procent har upplevt det som ”mycket svårt” och 46,6 procent som ”ganska svårt” att rekrytera medarbetare. Underentreprenörerna är de som säger sig ha allra svårast att rekrytera.

Brist på yrkeserfarenhet är den största anledningen till att det är svårt att rekrytera. Platscheferna och arbetscheferna svarar det i högst utsträckning medan arkitekterna svarar det i minst utsträckning.

15 procent av alla de tillfrågade svarar att ”brist på utbildning” är ett problem, och 12 procent anger ”höga lönekrav”. Hos platschefer och arbetschefer är däremot höga lönekrav ett större problem än brist på utbildning.Däremot upplever underentreprenörerna att brist på utbildning är ett problem i högre utsträckning än i de andra målgrupperna.

Vilka rekryteringsvägar använder då branschen?

Informella kontakter/nätverk är det vanligaste sättet att rekrytera på. 32 procent svarar detta. På andra plats kommer annonsering på 21 procent och sedan sociala medier på 18 procent. Men sättet att rekrytera skiljer mellan de olika målgrupperna.

Informella kontakter används i högre grad av platschefer, arbetschefer och underentreprenörer. Underentreprenörer använder sociala medier och bemanningsföretag i minst utsträckning. Få företag tar hjälp av Arbetsförmedlingen, bara 4 procent väljer denna väg.

Vilka åtgärder vidtas på grund av svårigheterna med rekryteringen?

29 procent svarar att befintlig personal får jobba mer, framför allt är det arkitekter och konsulter som svarar detta. Dessa målgrupper, ihop med underentreprenörer, är de som i minst utsträckning hyr in personal. Platschefer och arbetschefer hyr in personal i högst utsträckning. Totalt sett svarar 21 procent av de tillfrågade att de hyr in personal.

Problemen med att rekrytera får förstås konsekvenser för företagen. 36 procent har svarat att de fått tacka nej till nya uppdrag på grund av detta, och 34 procent säger att svårigheterna med att rekrytera förhindrar en planerad expansion.