Nyheter

Så ska det bli enklare att bygga

Utredare är Kurt Eliassonoch Anna Sander, projektledare. Foto: Kommittén för modernare byggregler.

 Enklare att bygga om, flexibla lösningar för mindre bostäder och reformering av Boverkets byggregler. Det är några av punkterna i slutbetänkandet från Kommittén för modernare byggregler. Utredningen har nu slutfört sitt arbete och förslagen skickas på remiss. 

Vi träffar Kurt Eliasson, utredare i Kommittén för modernare byggregler, i elfte timmen. Tidigare under dagen har han lämnat över kommitténs slutbetänkande till bostadsministern Per Bolund och han är på väg för att packa sina väskor och åka hem till Göteborg efter att han har arbete med utredningen sedan februari 2017. Uppdraget är slutfört och han är uppenbart nöjd med resultatet.

– Vi har lyckats sätta fingret på några viktiga förändringar och nu skickas vår utredning på remiss. Det är ett godkännande. Det här är den verkliga målgången och det är ett maratonlopp vi talar om. Vi har åkt runt i Sverige och hade lokala samtal från Kiruna i norr till Malmö i söder och träffade alla aktörer för att lyssna in problembilden. Vi ville försäkra oss om att vi inte kom med åtgärder som löser fel saker. Det tycker jag vi har lyckats med, säger han.

När man nu presenterar sitt slutbetänkande, som är det tredje förslaget fån Kommittén för modernare byggregler, har man koncentrerat sig på konkreta åtgärder som förenklar byggreglerna i praktiken ute på byggarbetsplatserna. 

Man menar att det nuvarande systemet är oflexibelt och oförutsägbart och att det finns brister i kontrollsystemet. Huvudförslaget i betänkandet går ut på att staten ska sätta samhällskraven men att det ska finnas utrymme för marknadens aktörer att agera mer flexibelt inom ramarna En kritik mot nuvarande utformning är att dagens föreskrifter innehåller för mycket vaga formuleringar och uppgifter som ger utrymme för tolkningar. 

– Det skapar problem för tillämparna som inte får någon leding i vad som gäller egentligen. Då måste man söka svaren på nästa nivå som är i de allmänna råden och för att ytterligare stärka kedjan får man ibland gå till standarder. Då får man väldigt mycket låsningar i hela kedjan. Vi har gått igenom alla föreskrifter och konstaterat att hälften av dem innehåller oklarheter. 

I och med att slutbetänkandet nu överlämnats till bostadsministern Per Bolund har Kommittén för modernare byggregler slutfört sitt uppdrag. Arbetet som påbörjades för snart två år sedan har lett fram till övergripande åtgärdsplaner och mer konkreta förslag som påverkar vardagen för kommuner, byggherrar och andra aktörer i byggbranschen.

– Det har varit en väldig spännande resa. Allt ifrån att ha suttit i kommunhuset i Kiruna och Gnesta till att få ihop alla synpunkter och få en struktur och hitta rätt. Men vi har haft ett fantastiskt kansli med ett team av jätteduktiga medarbetare. Jag tror att vi har träffat det som var efterfrågat. För det handlar om att göra avgränsningar. Mest stolt är jag över att vi åstadkommit en möjlighet att bygga mindre bostäder utan att tumma på tillgängligheten. Byggregler ska inte vara ett hinder utan en förutsättning för byggandet. 

Betänkandet skickas nu på remiss och hur snabbt förslagen kommer att genomföras återstår att se. Kurt Eliasson och Kommittén för modernare byggregler har slutfört sitt uppdrag. 

– Det känns väldigt bra att återgå till det vanliga livet igen. Vi har hållit på ganska länge och jag är jättenöjd att vi kommit i mål, säger han.

Förslag i slutbetänkandet

1. Det blir enklare att bygga om

Kommittén föreslår att kraven för ombyggnad tas bort från plan- och bygglagen. Eftersom dagens utformningskrav och tekniska egenskapskrav måste implementeras i hela byggnaden även när endast en del byggs om uppstår kostnader som anses orimliga. 

2. Nya föreskrifter möjliggör flexiblare planlösning

Kommittén föreslår större frihet gällande bostadsutformning för att få en ökad variation av bostäder. Med endast två kravnivåer, en för bostäder på högst 35 kvadratmeter och en för bostäder över 35 kvadratmeter ökar flexibiliteten i planlösningen, utan att göra avkall på tillgängligheten. Den minsta bostaden ska kunna vara 16 kvadratmeter. Idag är det bara tillåtet för studentlägenheter.

3. Reformering av Boverkets byggregler tydliggör samhällets krav

Kommittén föreslår att Boverket får i uppdrag att reformera byggreglerna, minimera allmänna råd i föreskrifter och ta bort hänvisningar till standarder. Då föreskrifterna uppfattas som otydliga har de allmänna råden och standarderna blivit styrande för bedömningen av om kraven är uppfyllda eller ej. Kommitténs utgångspunkt är att det är staten, via Boverket, som ska bestämma samhällets krav.

4. Ny myndighet skapar enhetlig tillämpningen av byggreglerna.

Kommittén föreslår att en ny myndighet, Byggkravsnämnden, införs med uppgift att ge förhandsavgörande om en föreslagen lösning uppfyller vissa krav. Bedömningen av ärendet som byggherren initierar, ska ske utifrån att en byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål, tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga samt uppfylla samtliga tekniska egenskapskrav. Ett positivt förhandsavgörande ska vara bindande för kommunens byggnadsnämnd vid prövning av bygglov och bedömning vid startbesked.

5. Kontrollprocessen förenklas och förtydligas.

Kommittén föreslår att certifierade sakkunniga och kontrollansvariga avskaffas i plan- och bygglagen. Kommittén föreslår även att det i plan- och bygglagen beskrivs vad som ska gås igenom vid de arbetsplatsbesök som byggnadsnämnderna utför på byggarbetsplatserna, samt att bestämmelserna för kontrollplanen förtydligas i föreskrifter.