Nyheter

Så ska kommunerna bidra till bostadsbyggandet

Bostadsminister Peter Eriksson har nu tagit emot betänkandet En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet. Foto: Anna Sjöström

Peter Eriksson har tagit emot betänkandet En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet, som överlämnades av särskilda utredaren Hanna Wiik, förvaltningschef vid Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting.
Utredaren lämnar förslag på hur alla landets kommuner ska bidra till att planera för ett tillskott av bostäder som sammantaget motsvarar behovet i hela landet. 

Särskilda utredaren Hanna Wiik lämnade följande förslag till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson:

  • Boverket beräknar behovet av tillskott av bostäder i hela landet och presenterar resultaten på länsnivå.   
  • Landstingen, som från 2019 förutses ha ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i hela landet, genomför dialoger med kommunerna grundade på Boverkets beräkningar i syfte att nå en samsyn om behovet av tillskott av bostäder i länets kommuner.   
  • Kommunerna gör en bedömning av behovet av tillskott av bostäder i den egna kommunen och dokumenterar detta i sina riktlinjer för bostadsförsörjningen. Bedömningen i riktlinjerna ska komma till uttryck i kommunens översiktsplan.   
  • Landstingen uppmärksammar kommunerna på behovet av samordning av bedömningarna och verkar för att samordning kommer till stånd.
  • Länsstyrelserna följer upp och analyserar hur kommunernas bedömningar förhåller sig till Boverkets beräkningar. 
 Genom förslagen etableras en gemensam bild av behovet av tillskott av bostäder på nationell, regional och lokal nivå.
Enligt utredningen antas förslagen inte ha någon påverkan på bostadsbyggandet på kort sikt med hänsyn till att byggandet i dag i första hand främst begränsas av kapacitetsbrist i byggbranschen. På längre sikt är dock utredningens slutsats att kommunernas mera välgrundade och till omvärlden mera anpassade bedömningar av behovet av tillskott av bostäder kommer att leda till att bostadsbyggande företag möter kommuner med rätt förväntan och planberedskap.

– De senaste åren har bostadsbyggandet ökat kraftigt och vi ser att kommunerna tar bostadsförsörjningsfrågan på allvar. Nu gäller det att fortsätta ha god planering och ett fortsatt högt byggtempo. Utredningen innehåller flera intressanta förslag där det kommunala självstyret respekteras och som tydliggör vikten av regional samordning, säger bostadsminister Peter Eriksson.