Nyheter

Så sparade de 300 miljoner

Med pompa och ståt öppnade Norrortsleden utanför Stockholm i början av oktober. Och arbetet med den nya leden liknar en riktig framgångssaga. Det har gått fortare än förväntat och blivit 300 miljoner billigare än budgeterat.

Totalt har den 15 kilometer långa vägsträckan haft en budget på 2,8 miljarder kronor.
Men så mycket kommer det inte att kosta.
49 miljoner har redan lämnats tillbaka till Vägverket och fortfarande finns 85 miljoner kvar i projektreserven. Och tack vare att projektet har gått så bra ekonomiskt har man kunnat utföra flera åtgärder som inte var planerade från början, till ett värde av 165 miljoner kronor.

— Vi fick i uppdrag att leverera en Ford, men vi fick pengar över så det blev en Mercedes, säger Ulrica Nilsson, Vägverkets projektledare för Norrortsledens sista etapp.

Från början var det tänkt att Norrortsleden skulle öppna under hösten 2008. Men två delsträckor har kunnat öppna tidigare.

Ulrica Nilsson menar att det finns flera orsaker till att Norrortsleden blev en sådan framgångssaga.
— Vi förpackade jobben i lagom stora paket och fick bra konkurrens i upphandlingarna. Vi hade fler än tre anbudsgivare på varje upphandling, säger hon.

Dessutom har samverkansgraden varit stor i projektet.
— Vi har haft vinstdelningssystem som har inneburit att om någon har haft en bra idé så delar alla på vinsten, oavsett vem som kläckte idén, säger Ulrica Nilsson.

Ett exempel är Törnskogstunneln, där det upprättades ett incitamentsavtal mellan installationsbolaget El & Industrimontage, bergsprängaren Oden Anläggningsentreprenad och Vägverket. Om tunneln byggdes fortare än den ursprungliga planen skulle entreprenörerna få dela på byggledningskostnaden för motsvarande tid.

— Och den tunneln slog alla rekord. Den skulle öppna i september i år men de lyckades klippa tre månader, säger Ulrica Nilsson.

Vägverket har också jobbat hårt med sin egen organisation i projektet.
— Vi har jobbat med tydliga mål, information internt, haft riskhanteringsseminarier och erfarenhetsåterföring till leverantörerna. Det är tråkiga, rutinmässiga saker som inte är så flashiga, men som ger resultat, säger Ulrica Nilsson.

Den sista etappen på leden, mellan Täby kyrkby och Rosenkälla, har genomförts som en funktionsentreprenad med helhetsåtagande.
— Där har vi tjänat mycket pengar, säger Ulrica Nilsson.

Det är en entreprenadvariant som Vägverket själva har tagit fram, med inspiration från OPS (offentlig privat samverkan). Den innebär att NCC fick i uppdrag att projektera, bygga och underhålla vägen i 15 år. Som beställare har Vägverket ställt krav på vägens funktion, vad gäller jämnhet, lutning, säkerhet och liknande.

Och när NCC ska sköta underhållet på vägen i 15 år ökar drivkraften att lägga en lättskött väg. Det har till exempel lett till att NCC har valt en egenutvecklad typ av beläggning som Vägverket normalt inte föreskriver. Enligt NCC:s projektchef Carina Angarth har den typen en bättre motståndskraft mot slitage.

Ulrica Nilsson menar dock att alla projekt inte är lämpliga för funktionsentreprenader. Det får inte finnas för många osäkerhetfaktorer som är svåra att prissätta för leverantören.

Norrortsleden ter sig som ett ovanligt lyckat projekt. Ännu mer ovanligt blir det i ljuset av KPMG:s rapport Global Major Owners Survey. Enligt den blir över 60 procent av alla större byggprojekt världen över dyrare än planerat. Och bara 33 procent av byggprojekten blir klara i tid.

VÄGEN TILL SUCCÉ

• Bra upphandlingar; lagom stora paket gav konkurrens och lägre priser.

• Vinstdelningssystem; bra idéer lönar sig för alla.

• Beställaren har drillat sin organisation; interninformation, tydliga mål, erfarenhetsåterföring till leverantörer.

• Funktionsentreprenad på sista etappen.

Fakta / Norrortsleden

Norrortsledenbinder samman E4:n och E18 norr om Stockholm. Tanken är att Norrortsleden ska underlätta för tvärgående trafik. Pendlare ska slippa åka in till centrala Stockholm för att komma till grannkommunen.

Norrortsleden ingår i yttre Tvärledensom på sikt ska förbinda Stockholms läns södra och norra delar med varandra.

Den 4 september 2002var det byggstart för Norrortsleden.

Den 4 oktoberi år öppnades hela sträckan för trafik.