Nyheter

Så utvecklas Lunds stationsområde

Bangatan med bara behörig trafik. Illustration: Olof Eriksson, stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun.

Så mycket smidigare att resa kollektivt.
Men också ett helt nytt första möte med Lund och ett stationsområde där även den västra sidan är framsida.
Det föreslås i ett förslag för Lund C.

Byggnadsnämnden i Lund förväntas fatta beslut om att gå vidare med ett så kallat ramprogram för Lund C. Programmet kommer att ligga till grund för alla detaljplaner i området och är alltså vägledande för hur Lund C och området runt omkring kommer att utvecklas de kommande åren.

– Förändringarna av området runt Lund C är avgörande för utvecklingen av Lunds centrum. Ramprogrammet innebär att vi kan förstärka kapaciteten för stationen samtidigt som vi möjliggör förtätning i centralt läge med nya bostäder, kontor och verksamheter. säger Björn Abelson, byggnadsnämndens ordförande, säger Björn Abelson, byggnadsnämndens ordförande.

Anledningarna till att Lund C behöver utvecklas är flera. Resandet har ökat starkt, och förväntas fortsätta öka. 2013 hade Lund C 40 000 tågresenärer vilket gör stationen till landets tredje största och Skånes största centralstation.
Samtidigt upplevs stationsmiljön som rörig och stundtals trång, det är onödigt komplicerat att röra sig mellan tåg och buss.

– En av de största förändringarna vi vill genomföra är att samla kollektivtrafiken runt ett nytt resecentrum, ungefär på mitten av stationsområdet, vid Clemenstorget. Där ska man kunna röra sig fritt mellan tåg, bussar, spårväg och cykelparkering utan att behöva korsa en gata med en massa biltrafik, säger Ole Kasimir, planchef på stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun.

Resecentrum, som innebär nya byggnader med olika former av service till resenärerna, ska kunna nås både från östra och västra sidan.
Den befintliga Mittelbron breddas och när Bangatan längs med spårets östra sida stängs av för biltrafik blir det främst från väster man närmar sig stationen om man kommer med bil.

– Det blir ett sätt att öka stationens kapacitet men görs också för att bygga ihop staden och göra den västra sidan mer stadslik. Något som känns naturligt med den nya bebyggelsen på bland annat Sockerbruket, säger Inga Hallén, stadsbyggnadsdirektör, Lunds kommun.

Idag finns det ungefär 3500 cykelparkeringsplatser runt stationen. Planen är att omvandlingen ska fördubbla den siffran. Under Bangatan planeras för ett helt nytt underjordiskt cykelgarage och även vid de andra stationsentréerna är avsikten att bygga parkeringar där man enkelt kan ställa sin cykel för att sedan snabbt komma till sin plattform eller busshållplats.

Ramprogrammet för Lund C kommer nu att gå ut på samråd. Andra nämnder inom Lunds kommun, Länsstyrelsen, Trafikverket och sakägare ska yttra sig innan 1 juni.
Parallellt med detta ges lundaborna möjlighet att sätta sig in i planerna och lämna synpunkter. En utställning öppnar i mitten av april, i stationshuset, och man kommer också att bjuda in till möten där man har möjlighet att ställa frågor och tycka till.