Nyheter

Så vill partierna bygga framtidens samhällen

Moderaternas vision. Bild: BSK Arkitekter/Veidekke

Blandade upplåtelseformer, flexibla bostäder, träbebyggelse, öppna dagvattensystem, fiskodlingar och ridvägar.

Det är några av ingredienserna när politikerna presenterar sina visioner för framtidens samhällen.

– Det finns saker i varje förslag som är intressanta för oss, säger Jonas Engelblom, kommunikationschef på Veidekke Bostad, som tagit initiativ till samarbetet med politiken.  

Inför valet i september har Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna genom kreativa workshops – mixat med partipolitik – tagit fram förslag till hur den fiktiva förorten, kallad Bronsdalen, kan utvecklas när deras bostadspolitik får styra.

De har också fått ta fram en typbostad.

Det är Veidekke, i samarbete med BSK Arkitekter, som tagit initiativ till ett projekt där de hjälpt politiker att visualisera deras partiers stadsbyggnads- och bostadsvisioner. De inbjudna partier är de som har styrt Sveriges bostadspolitik de senaste 12 åren. Det handlar Socialdemokraterna och Moderaterna, samt även Miljöpartiet, som innehar bostadsministerposten i den nuvarande regeringen, och Kristdemokraterna – som innehade posten föregående mandatperiod.  
 
Flexibla bostäder, blandade samhällen – både vad gäller upplåtelseformer, verksamheter och befolkning – mötesplatser och grönområden. Det är gemensamma nämnare för vad politikerna vill satsa på i framtidens nya samhällen.  

– Mötesplatser är det som skapar trygghet och framtidstro, säger Johan Löfstrand, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, när han, tillsammans med de övriga politikerna, presenterade sina arbeten under ett seminarium i Riksdagen under onsdagen.          
– Han får medhåll av Mats Green, bostadspolitisk talesperson för Moderaterna, som också tror på möten och levande samhällen.

–  Vi vill ha täta, gröna städer. Inte glesa och gröna. Vi vill också skapa levande centrum som lever dygnet runt, året runt med olika verksamheter som hotell, restauranger, kultur.

Varierade upplåtelseformer med varierade hyror i samma fastighet bidrar också till värdefulla möten, enligt Mats Green.

En stark social infrastruktur är något som Caroline Szyber, Kristdemokraterna, lyfter fram.

–  Med en stark social infrastruktur kan vi också motarbete NIMBY-tänkandet. Det skapar mervärde för dem som redan bor i området. Utbyggt vård, omsorg och annan service ger ett mervärde åt de boende. Vi placerar också en ny skola mitt i samhället. 

Kvalitet är något annat som politikerna trycker på.

–  Husen som vi bygger idag ska stå i hundra år. Om vi bygger med kvalitet så kan husen byggas om senare, det blir mer flexibelt. Men då behövs modernare byggregler, säger Emma Hult, Miljöpartiet.

Förändrade byggregler verkar vara en förutsättning för att visionssamhällena ska kunna bli verklighet.

– Ska vi kunna bygga mer flexibelt så behöver vi byggregler som stödjer det. Vi måste fortsätta jobba med byggreglerna, säger Caroline Szyber.

– Det behövs färre regler generellt vad gäller till exempel standard, buller och strandskydd, menar Mats Green. 
Partierna har varit kreativa och fantasifulla när de skapat sina drömsamhällen. I förslagen finns allt från Miljöpartiets fiskodlingar i källaren och Super Cycle highways till Moderaternas ridvägar och konstgjorda öar. 

Från politiskt håll har man varit positiv till att medverka i workshops ihop med byggbranschen.

– Om vi lyckas beskriva hur vi vill ha det så blir det lättare för professionen att bygga, säger Emma Hult.         

–  Jag tycker att fokus har flyttats från att bygga bostäder till att bygga samhällen, säger Caroline Szyber.  

Bristande kontinuitet kan bli ett problem under olika mandatperioder och regeringar, menar Johan Löfstrand. 

– Vi har haft ett hattigt byggande i Sverige. Vi behöver ett mer kontinuerligt byggande, och det är den stora politiska utmaningen. 

Jonas Engelblom, Veidekke Bostad, konstaterar att bostadspolitiken inte lyckats fullt ut. 

– Det är märkligt att, när det har byggts så mycket, ändå är många som står utanför bostadsmarknaden. Det måste bero på ett systemfel.        

Han ser att byggherrarna också har ett ansvar.

– Vi måste bli mer lyhörda för behov som kommunerna upplever. Men också för problem, som till exempel med prisbilder och integration. 

Han är nöjd med de visioner som workshopen resulterat i.

– Det finns saker i varje förslag som är intressant för oss. Vi har fått fram konkreta underlag att jobba utifrån, säger Jonas Engelblom.
         
Veidekkes syfte med att bjuda in bostadspolitiker till en workshop är att hitta nya arbetssätt och få till en dialog.

– Vi vill gärna komma in i ett tidigt skede när kommuner planerar för nya områden och vara med i diskussionerna från början.

Bilder: 
BSK Arkitekter och Veidekke har tagit fram de 3D-renderade visualiseringar av framtidens bostäder – i dialog med de politiska partierna.

FAKTA

Socialdemokraterna

Övergripande idéer
1. Homogena bostadsområden ska kompletteras med nya bostäder med varierande upplåtelseform och storlek, som även planeras in i en mer stadsmässig struktur.2. Utvecklingen ska präglas av social hållbarhet. En kraftig satsning på idrott och kultur i form av idrottsområde, fritidsgårdar, offentliga mötesplatser mm ska genomföras.
3. Bygg ihop områden genom att transformera motorleder till stadsgator med cykelvägar och elbussar. 
Visioner för Bronsdalen: Förtätning, nytt idrottsområde, ny simhall, rekreationsområde, småbåtshamn, Centrumet moderniseras meden mötesplats för invånarna med kultur och café. 

Moderaterna

Övergripande idéer
1. Varierad upplåtelseform samt standard inne i bostadshusen möjliggör att olika socioekonomiska grupper kan bo tillsammans och mötas.
2. Tät och grön stad. Inte gles och grön.
3. Levande centrum, alla timmar – alla årstider! 
Visioner för Bronsdalen: Förtätning, motorvägen däckas över, 4H-gård, elbussar, nytt ridhus och ridvägar, konstgjord badholme, centrum för att skapa liv och rörelse dygnet runt,året om.  

Miljöpartiet

Övergripande idéer:
1. Bygg och förtäta på stadens redan ianspråktagna ytor.
2. Infrastrukturen ska utgå från fotgängare, cyklister och de som åker kollektivt.
3. Utveckla och möjliggör för nya boendeformer och bygg mer i trä! 
Visioner för Bronsdalen: Stora öppna dagvattenlösningar, bilfria bostadsområden, spårvagn, Super cycle highways, badstrand, odling och koloniområde, botanisk trädgård, Europas högsta flerbostadshus i trä, fiskeodling i källaren, och radhus ovanpå sällan-daglighandel. 

Kristdemokraterna

Övergripande idéer:
1. Bygg billiga flexibla bostäder så att människor kan få sina bostadsdrömmar förverkligade.
2. Bygg för en stark social infrastruktur, med vård, omsorg och övrig offentligt service lättillgänglig.
3. Bygg blandat såväl småhus, flerbostadshus, likaså hyrt som ägt boende.
Visioner för Bronsdalen: Blandade bostadsområden, träbroar, cykelbanor, spårvagn, en ny skola knyter ihop områdena, ny idrottsanläggning, äldreboende med förskola i bottenvåningen i naturnära läge, tegelbyggnader och andra industribyggnader med karaktär bör bevaras och utvecklas.