Nyheter

Så vill Trafikverket fördela miljarderna

125 miljarder kronor ska, enligt förslaget, avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar. Foto: Anna Sjöström

Trafikverket har nu presenterat sitt förslag till ny nationell plan för transportsystemet.
Den innehåller investeringar på totalt 622,5 miljarder kronor.
Här finns bland annat stora satsningar på järnvägen.

På uppdrag av regeringen lämnade Trafikverket  sitt förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018-2029.
 Förslaget går nu ut på bred remiss och regeringen kommer att presentera en slutgiltig plan under våren 2018. 

– Investeringar i infrastruktur är smart jobbpolitik, smart näringspolitik, smart miljöpolitik och det öppnar upp för byggandet av nya bostäder. Jag är glad att kunna ta emot detta mycket omfattande förslag till nationell plan samtidigt som den från och med idag går ut på en öppen remiss, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, som tog emot förslaget. 

Planen har en ekonomisk ram på 622,5 miljarder kronor, vilket innbär 100 miljarder mer än i förra planperioden, och syftet är att Sverige ska få ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem.

Så här fördelas miljarderna: 
• 333,5 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet, varav 36,6 miljarder avser medel till länsplaner.
• 125 miljarder kronor ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar.
• 164 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till enskilda vägar. 

När Trafikverket i mars 2017 fick i uppdrag att ta fram förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet ingick det att väga in förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande.

– Regeringen har sett att det behövs en samlad politik för bostäder och infrastruktur. Därför fick Trafikverket i uppdrag att titta på hur infrastrukturåtgärder kan bidra till ett ökat bostadsbyggande. Det ska bli spännande att se hur Trafikverket har hanterat frågan och hur många bostäder åtgärderna kan skapa förutsättningar för, säger Tomas Eneroth.

Trafikverket har i sitt förslag till en nationell plan haft ett viktigt fokus på satsningar på järnvägen. Regeringen har redan tidigare ökat det årliga anslaget till järnvägsunderhåll med 1,34 miljarder kronor per år 2016 – 2018.

– Regeringen gör en rekordstor satsning på järnvägsunderhåll. Det ska vara möjligt att bo, leva och verka i alla delar av landet. Det skapar ett Sverige som håller ihop.

På underhållssidan föreslås satsningar främst på de stråk som hanterar viktiga transportflöden för pendling och godstrafik. 
Investeringar som finns i förslaget är bland annat fyrspår hela sträckan Uppsala-Stockholm, första delsträckan på Norrbotniabanan, sista etappen på Västkustbanan vid Helsingborg, samt ytterligare en etapp på Ostkustbanan norr om Gävle. Ostlänken och Lund-Hässleholm utgör de första etapperna på nya stambanor.

För att öka trafiksäkerheten finns förslag på trafiksäkerhetskameror, åtgärder för ökad och säker cykel, samt utveckling av automatiska nykterhetskontroller på strategiskt viktiga platser såsom hamnar och utvalda vägsträckor. För järnvägen föreslås fortsatta åtgärder för att stängsla in och övervaka anläggningen

Samtidigt som den nationella trafikslagsövergripande planen överlämnades till regeringen skickade Trafikverket ut den på öppen remiss fram till den 30 november. Alla remissynpunkter kommer att sammanställas och utgöra ett viktigt underlag för den fortsatta hanteringen.
 Under våren 2018 kommer regeringen att presentera den slutliga planen.