Nyheter

Sålde en bostad under första kvartalet

Oscar Properties bygger bland annat Norra Tornen i Hagastaden. Bild: Susanne Bengtsson

Bostadsutvecklaren Oscar Properties redovisar ett resultat efter skatt på -33,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2020 (-66,0). Resultatet per aktie uppgick till -0:18 kronor (-3:10).

Nettoomsättningen uppgick till 108,3 miljoner kronor (443,4). Rörelseresultatet blev -22,3 miljoner kronor (-34,6).

Det framgår av den rapport som offentliggjordes sent på torsdagen.

Oscar Properties sålde en (1) bostad under perioden (20). Bolaget hade vid utgången av perioden 184 bostäder i pågående produktion (580) samtidigt som noll ( 0) produktionsstarter gjordes under kvartalet (0).

Oscar Properties bekräftade även tidigare uppgifter om att bolaget har beslutat att reservera 182 miljoner kronor för upparbetade kostnader som Oscar Properties tagit i bostadsprojektet Gasklockan och att bolaget gör nedskrivningar om 125 miljoner kronor avseende projektportföljen.

Oscar Properties årsredovisning, som publicerades på fredagen efter att tidigare i veckan ha skjutits upp, innehåller en särskild revisorsupplysning om ”väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”.

Revisorn skriver att bolagets fortsatta verksamhet är beroende av att planerade fastighetsförsäljningar genomförs samt att förlängning eller lösen av räntebärande skulder om 688 miljoner kronor som förfaller under 2020 sker.

”Skulle inte de åtgärder som styrelsen planerar att genomföra kunna genomföras finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende”, framgår av revisionsberättelsen.

Oscar Properties skriver i förvaltningsberättelsen att ”frigörande av likviditet är en förutsättning för att bolaget ska kunna fullfölja sina förpliktelser under 2020 och framåt. Dessa förpliktelser inkluderar genomförande av nystartade projekt, avsluta projekt i slutfasen, den löpande driften i allmänhet, lösen av sedan tidigare förfallna leverantörsskulder och även lösen av låneförfall”.

Nyhetsbyrån Direkt