Nyheter

Säljer flygplats för 1,1 miljarder kronor

Säve flygplats. Illustration: White

Serneke har ingått avtal med Castellum om att avyttra bolagets fastigheter på Säve flygplats. Den fasta köpeskillingen uppgår till 1,1 miljarder kronor.
I transaktionen ingår totalt fem angränsande fastigheter, vilka innehåller ett större antal byggnader och cirka tre miljoner kvadratmeter utvecklingsbar mark. 

Serneke erhåller en fast köpeskilling om 1,1 miljarder kronor varav 750 miljoner kronor erläggs i samband med tillträde och resterande del erläggs senast 2030. Därutöver tillkommer tilläggsköpeskillingar om ytterligare cirka 1 miljard kronor beroende på utfallet av nya detaljplaner och bygglov förutsatt att dessa har antagits senast 2030.

Transaktionen beräknas ha en positiv effekt på koncernens rörelseresultat med cirka 275 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2018.

– Vi har genom strategiskt arbete med en ny vision och påbörjandet av en ny detaljplan skapat goda förutsättningar för området. Säve är ett fint exempel på hur Serneke genom ett engagerat och nytänkande helhetsgrepp frigör potential och synliggör värden i tillgångar som kanske inte anses självklara vid en första anblick, säger Ola Serneke VD för Serneke Group AB, i ett pressmeddelande.

Serneke förvärvade dåvarande Göteborg City Airport i april 2016 och kompletterade detta förvärv med en närliggande fastighet i juni 2017. Tillsammans utgör fastigheterna idag en yta på cirka tre miljoner kvadratmeter med pågående verksamheter kopplade till bland annat flygplats, heliport och hotell- och kontorsverksamheter.

Sedan förvärven har Serneke redovisat orealiserade värdeförändringar på fastigheterna motsvarande totalt 427 miljoner kronor, varav totalt 52 miljoner kronor under de första tre kvartalen 2018.

Castellum ser förvärvet som en unik möjlighet att driva på den växande logistikmarknaden i Göteborg. Med detta förvärv säkerställer Castellum logistikexpansion i Sveriges starkaste logistikmarknad.

– I takt med ett växande Göteborg och starkt växande marknad för e-handeln ökar behovet av logistik. Vi kommer att ha en fantastisk landbank att bebygga många år framöver i Sveriges bästa logistikläge, säger Henrik Saxborn, koncernchef Castellum AB, i pressmeddelandet.

I transaktionen ingår totalt fem angränsande fastigheter, vilka innehåller ett större antal byggnader och cirka tre miljoner kvadratmeter utvecklingsbar mark. 

Serneke blir genom affären föredragen partner till Castellum i den kommande utvecklingen och kommer därmed fortsatt att agera i rollen som utvecklare och entreprenör i arbetet med ny detaljplan och den fortsatta exploateringen av Säve flygplats. Enligt avtalet har även Serneke ett ansvar avseende sanering av föroreningar som förekommit på området. 

Tillträde sker fredag den 21 december.

Affären i sammandrag:


Castellum förvärvar Säve Flygplats av Serneke med tillträde 21 december 2018

Förvärvspris: Köpeskillingen utgår i olika steg, bland annat villkorat av när i tid relevanta miljöaspekter utretts samt att detaljplan och bygglov erhålls. Initial köpeskilling är minst 1,1 miljarder kronor varav 750 Mkr kommer erläggas vid tillträdesdagen. Resterande likvid kommer erläggas tillsammans med ytterligare tilläggsköpeskillingar i takt med detaljplanens utvecklande och erhållande av bygglov där en bortre tidsgräns är 2030. Prissättningen på tilläggsköpeskillingen beror på hur mycket yta som blir byggbart. En maximal tilläggsköpeskilling i dagsläget beräknas till cirka 1 miljard kronor.

Tillträdesdag: 21 december 2018

Genomsnittligt återstående kontraktslängd: 6,1 år 

Hyresvärde: 51,7 Mkr 

Större hyresgäster: Polismyndigheten 

Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: ca 58 500 kvm uthyrbar area med en uthyrningsgrad om 79%

Finansiering: Castellum avser att finansiera investeringen med egna intjänade medel och outnyttjade krediter.