Nyheter

Sämre resultat för Veidekke

Veidekke
Kenneth Rindal, Tonje Halvorsen. Foto: Veidekke

Veidekke omsatte 9,9 miljarder NOK under andra kvartalet 2022 med ett resultat före skatt om 355 miljoner NOK. Resultat per aktie var 1,9 NOK. Vid kvartalets slut hade koncernen en orderreserv på 44 miljarder NOK. Sammantaget är det något sämre än föregående år.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 9,9 miljarder NOK, jämfört med 9,8 miljarder under andra kvartalet 2021. Resultat före skatt var 355 miljoner NOK, jämfört med 391 miljoner NOK under andra kvartalet 2021. Fyra av fem verksamhetsområden ökade sin lönsamhet jämfört med andra kvartalet föregående år. I Bygg Sverige är resultaten fortsatt svaga och lägre än motsvarande kvartal föregående år. Den samlade resultatmarginalen var 3,6 procent, mot 4,0 procent under andra kvartalet 2021.

–  Vi är väldigt nöjda med att vi förbättrar marginalen i fyra av fem verksamhetsområden i en krävande marknadssituation. Sammantaget är dock koncernens resultat något lägre än föregående år, främst till följd av orealiserade kursförluster på våra finansiella investeringar, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

– Vi börjar se resultat av de förändringar vi har gjort under de senaste åren och hanterar en krävande marknadssituation och ökade råvarupriser på ett bra sätt. Vi tror på fortsatt framgång och fortsätter arbetet mot våra långsiktiga ambitioner, säger Bengtsson.

Orderingången under kvartalet utgjorde 13,2 miljarder NOK, jämfört med 10,1 miljarder NOK under andra kvartalet 2021. Den norska verksamheten stod för merparten av orderingången. Vid utgången av andra kvartalet utgjorde orderreserven 44,2 miljarder NOK, jämfört med 39,7 miljarder NOK föregående år. Cirka två tredjedelar av orderreserven omsätts under kommande tolv månader.

– Orderläget i koncernen är gott, särskilt i de norska verksamheterna. De kontrakt vi har landat under andra kvartalet är av god kvalitet och passar väl in i vår strategi, säger Jimmy Bengtsson.

– Framöver ska vi fortsätta välja projekt med rätt riskprofil och arbeta vidare med riskstyrning i genomförandet av projekt. Vi kommer att göra kommersiellt sunda val med den starka kassabalansen vi har. På så sätt kommer vi att kunna ta tillvara möjligheter med fortsatt framgång, även i en något svagare marknad, säger Jimmy Bengtsson.

Netto räntebärande position utgjorde 2,0 miljarder NOK vid utgången av andra kvartalet, jämfört med 3,7 miljarder NOK vid årsskiftet. Nedgången är kopplad till utbetalning av utdelning, normala säsongsmässiga variationer inom Asfalt och Grus- och kross, samt svagt operationellt kassaflöde i de svenska verksamhetsområderna. Kassaflöde från operationell verksamhet utgjorde 28 miljoner NOK under första halvåret, jämfört med 554 miljoner NOK under första halvåret föregående år. Balansen vid utgången av kvartalet var 17,0 miljarder NOK, jämfört med 17,2 miljarder NOK för ett år sedan och 17,3 miljarder NOK vid årsskiftet.

Samlat H1-värde (antal skador med frånvaro per miljon arbetstimmar) under andra kvartalet var 2,2, jämfört med 5,4 under föregående kvartal och 5,5 under andra kvartalet 2021. Sjukfrånvaron uppgick till 4,7 % under kvartalet, samma som föregående kvartal och andra kvartalet 2021.

Veidekke har satt ambitiösa mål inom klimat och miljö och ska minska utsläppen av växthusgaser med 50 % innan 2030 och nå nettonollutsläpp till 2045. Dessa mål har nu blivit verifierade och godkännda enligt Science Based Targets.