Samtliga konfidensindikatorer backade i oktober

Samtliga konfidensindikatorer backade i oktober
Konjunkturinstitutets barometerindikator föll drygt tre enheter i oktober, från 95,6 till 92,3 och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är påtagligt svagare än normalt.
Konjunkturinstitutets barometerindikator föll drygt tre enheter i oktober, från 95,6 till 92,3 och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är påtagligt svagare än normalt. Alla sektorer i näringslivet bidrog negativt. Även konfidensindikatorn för hushållen sjönk i oktober.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin backade fem enheter i oktober och den ligger nu tolv enheter under det historiska genomsnittet. Såväl orderingång som produktionsvolym och sysselsättning minskade under tredje kvartalet och missnöjet med orderstockens storlek steg. Lager-situationen är dock stabil och företagen är nöjda med färdigvarulagrens storlek. Industriföretagen räknar inte med någon återhämtning under fjärde kvartalet i år.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk tio enheter i oktober och har därmed fallit drygt 40 enheter sedan april i år. Indikatorn ligger nu klart under det historiska genomsnittet. Orderingång och byggproduktion har minskat och företagen har dragit ned ytterligare på personalstyrkan. Byggföretagen ser ingen ljusning inför fjärde kvartalet i år och även på längre sikt är de relativt pessimistiska. Mer än vart tredje företag räknar med en fortsatt försvagning av byggmarknaden på ett års sikt. Endast omkring vart tionde företag förutser en förbättring.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln minskade ett par enheter i oktober och ligger nu fem enheter under det historiska genomsnittet. Det är fortfarande betydande skillnader mellan de olika branscherna inom handeln. Handel med motorfordon redovisar minskad försäljning, medan försäljningen inom livsmedelshandeln har fortsatt att öka. Försäljningen inom specialiserad butikshandel utvecklades betydligt svagare än väntat under tredje kvartalet, men företagen är fortsatt optimistiska och räknar med ökad försäljning framöver. Även livsmedelshandeln väntar sig ökade volymer.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna föll sex enheter i oktober och ligger därmed klart under det historiska genomsnittet. Efterfrågan var i stort sett oförändrad under tredje kvartalet, medan sysselsättningen minskade något. Utfallet var svagare än vad tjänsteföretagen hade räknat med. Övrigt inom tjänstenäringarna publiceras inte i dag på grund av ett fel. Beräkningsfelet i privata tjänstenäringar drog ner Barometerindikatorn i juli med ca 0,3 enheter. Augusti och september har varit korrekta.

Kraftigt fall i hushållens förtroende för svensk ekonomi

Hushållens konfidensindikator (CCI) föll med närmare fem enheter i oktober, från 2,0 i september till -2,9. Det var tredje månaden i rad som indikatorn sjönk och den ligger nu klart under det historiska genom­snittet, vilket signalerar att hushållen är mer pessimistiska än normalt. Hushållen är framför allt pessimistiska om den svenska ekonomin och om utvecklingen på arbetsmarknaden.

Relaterade artiklar

Sämre resultat för Veidekke
Stabilt tredje kvartal för Peab
Ny rapport: Var femte byggchef har upplevt rasism
Starkt första halvår för Wästbygg