Nyheter

Samverkan krävs mellan näringsliv och utbildningssektorn

Enligt Boverkets senaste rapport bör 93 000 bostäder byggas om året. Utöver det, behöver miljonprogrammen renoveras och byggas om, infrastruktur anläggas och underhållas. Den stora utmaningen är att för få söker sig till byggutbildningar och att rekryteringsbasen är för snäv. Det skapar dåliga förutsättningar för tillväxten av utbildad kompetens.
Det behövs därför ett omtag och ett krafttag för att skapa en förändring och den kan bara ske tillsammans med branschen.
Det skriver Zandra Lövgren, Projektledare Sverige bygger ut, Solna stad.

Solna stad driver tillsammans med BYN, Nacka kommun, Värmdö kommun och Sundbybergs stad projektet Sverige bygger ut, ett projekt finansierat av det svenska ESF-rådet. Syftet är bland annat att skapa metoder, verktyg och modeller för att kvalitetssäkra och organisera den kommunala vuxenutbildningen inom byggområdet i Stockholmsregionen. Men oavsett hur hög kvalitet en utbildning än håller, så är det inte bara det som får fler att söka.

Sverige bygger ut ser möjligheter att inom ramen för projektet också stödja byggbranschen i arbetet med att bredda rekryteringen och kunna lösa delar av kompetensförsörjningen via den kommunala vuxenutbildningen. Men för att klara det, krävs engagemang och långsiktighet. Arbetssätt och utbildningar måste implementeras som syftar till att få fler i arbete och ger fler möjligheter att jobbväxla samtidigt som branschen också måste ta ett krafttag kring de maktstrukturer som hämmar den.

Byggbranschen är förstås långt ifrån ensam om att lida brist på arbetskraft, men en bransch som är så homogen kommer att behöva bredda rekryteringen för att få behovet tillgodosett.

På internationella kvinnodagen i år presenterade bostadsminister Peter Eriksson regeringens mål; år 2030 ska minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen vara kvinnor. Idag är färre än en av tio anställda byggarbetare en kvinna. För att kunna attrahera fler kvinnor till byggbranschen behöver både strukturerna och kulturen att förändras.

Hur kan vi ta hand om detta inom den kommunala vuxenutbildningen och hur kan branschen möta upp?

Förutom kvinnor som grupp finns det även en potentiell stor rekryteringsbas i nyanlända personer. Det saknas dessvärre statistik över hur många nyanlända personer som anställs inom byggsektorn, men i de dialoger som Sverige bygger ut har haft med företag i branschen vittnar många om att de största hindren förekommer när låga yrkeskunskaper kombineras med bristande svenska.

Det behövs därför metoder och verktyg för att intensifiera inlärningsprocessen och skapa bättre modeller för att lära sig svenska parallellt med ett yrke.

En bransch som är i skriande behov av arbetskraft måste skapa möjligheter för alla som önskar, och kan, att våga och vilja kliva in i byggsektorn. Även om det finns arbetsgivare som jobbar framgångsrikt med de här frågorna, så är det en mycket stor potentiell grupp med arbetsföra människor som motarbetas när branschen inte säkerställer trygga och jämställda arbetsplatser.

På Sverige bygger ut menar vi att samverkan mellan näringsliv, utbildningssektor och stat/kommun är en förutsättning för att kunna lösa kompetensförsörjningen. Genom att matcha arbetsgivares behov med innehållet på utbildningarna och tillsammans arbeta för en mer jämställd arbetsmiljö får vi bättre förutsättningar för tillväxt, jämställdhet och integration inom byggsektorn i Stockholmsregionen. Stat och kommun skulle även behöva intensifiera arbetet med sociala klausuler vid upphandlingar. Detta är något som vi tror skulle kunna fungera som ett bra initiativ för samverkan.

Vi efterfrågar nu fler byggföretag och utbildningsaktörer inom byggsektorn som vill bli en del i det som vi håller på att skapa. Som byggföretag har du möjlighet att kunna påverka vilken typ av utbildning du vill se och därmed få kompetensen som ni efterfrågar hos era nyanställda. Som utbildningsaktör ökar dina chanser rejält till att få utbildningsplatserna fyllda och elever som sedan går rakt ut i arbetslivet.

Som vi ser det finns flera olika sätt att lösa arbetskraftsbristen i byggbranschen men det avgörande är samverkan. Vi uppmanar därför alla som vill vara med och påverka branschen i en positiv och mer inkluderande inriktning att medverka i Sverige bygger ut. Kontakta oss!

Zandra Lövgren

Projektledare Sverige bygger ut, Solna stad