Nyheter

Sänker höjden på Gasklockan

Gasklockan i Hjorthagen. Bild: Oscar Properties/Herzog & de Meuron.

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat detaljplanen för Gasklocka 3 och 4 i Värtahamnen i Stockholm.

Höjden på den byggnad som ska ersätta Gasklocka 4 sänks från 165 meter till 110 meter över nollplanet, för att inte begränsa verksamheten vid Värtaverket.

Kommunfullmäktige i Stockholms kommun antog i april 2014 en detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Gasklocka 3 och 4. Planen innebar att Gasklocka 3 skulle bevaras men medgav att Gasklocka 4 från 1930-talet skulle rivas och ersättas med en bostadsbyggnad med högsta totalhöjd på 165 meter.  

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och i närheten av nationalstadsparken, och riksintressen skulle kunna skadas.

Kommunens beslut överklagades också av Fortum, som har anläggningen Värtaverket cirka 700 meter från den planerade byggnaden.

Fortum menade att byggnaden under viss del av året skulle träffas av en rökgasplym från Värtaverket. Detta skulle kunna leda till klagomål från de boende vilket i sin tur skulle kunna medföra begränsningar för verksamheten vid Värtaverket. 

Mark- och miljödomstolen upphävde planen både på grund av att nationalstadsparken skulle påtagligt skadas och att man vid utformningen av detaljplanen inte tagit tillräcklig hänsyn till Fortums intresse av att bedriva verksamheten vid Värtaverket.

Efter att kommunen överklagat domen har nu Mark- och miljööverdomstolen bedömt att planen inte påtagligt skadar nationalstadsparken eller riksintresset för kulturmiljövården. Höjden på den nya byggnaden skulle dock kunna begränsa verksamheten vid Värtaverket genom rökgasplymen. Genom att byggnaden sänks till 110 meter bedömer dock domstolen att skälig hänsyn tagits till Fortums intresse.

Byggherre för projektet Gasklockan i Hjorthagen är Oscar Properties och det är arkitektbyrån Herzog & de Meuron som ritat huset, som ska inrymma 300 lägenheter.