Nyheter

Satsar 40 miljarder på välfärdsreformer

Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Bostadspolitik hamnar i skymundan i budgetpropositionen för 2018, som presenterades av finansminister Magdalena Andersson på onsdagen.

Regeringen satsar 40 miljarder på välfärdsreformer och lika mycket på att betala av på statsskulden.
 
I budgetpropositionen för 2018 som lämnades till riksdagen på onsdagen föreslås kraftfulla reformer för att Sveriges nya ekonomiska styrka ska komma alla till del samtidigt som regeringen betalar av på statsskulden.

När Magdalena Andersson (S) presenterade regeringens budgetproposition för 2018 i Rosenbad på onsdagen var hon nöjd med att kunna presentera en stark svensk ekonomi som fortsätter att utvecklas starkt och gör att Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i Europa.

– Sverige och svensk ekonomi är i en styrkeposition. Underskott har vänts till stora överskott. Det nya ekonomiska läget ska användas till att stärka den ekonomiska jämlikheten och att bekämpa arbetslösheten, säger hon.

Statsskulden har minskat och är som andel av BNP tillbaka på samma nivå som 1977.

– Det var nu tre år sedan vi tog över statsbudgeten. Statsskulden har minskat med tio procentenheter under mandatperioden och är den lägsta sedan 1977. I budgeten väljer vi att betala av 40 miljarder kronor. Lågkonjunkturer kommer alltid förr eller senare, men genom att sänka statsskulden bygger vi skyddsvallar.

I övrigt låg fokus på välfärdsfrågor som skola och sjukvård. Även jobbpolitiken står i centrum, och målet är att ”alla som kan ska jobba”.

Höstbudgeten innehåller ett jobbpaket på sammanlagt 4,3 miljarder kronor för att pressa ned arbetslösheten, bland annat ökad satsning på kunskapslyftet, främst yrkesutbildning för vuxna. 

– Det har under tidigare perioder underinvesterats i utbildning. Nu gör vi om och gör rätt så att svenska företag ska kunna anställa och växa. Målet är att arbetslösheten ska ner under sex procent. Prognosen är 5,9 procent för 2018, säger Magdalena Andersson.

Varken bostadspolitik eller insfrastruktursatsningar fick något större utrymme under presentationen. Magdalena Andersson nämnde att de höga bostadspriserna och den höga skuldsättnigen utgör en risk för hushållen. Bostadstillägget, som regeringen väljer att höja, kommer främst kvinnliga pensionärer med låga pensioner till gagn.

En befolkning där åldersgrupperna ”under 20 år” och ”över 75 år” växer gynnar byggmarknaden på så vis att fler förskolor, skolor och äldreboenden måste byggas. 

Magdalena Andersson pratade också om regeringens satsning på glesbygden med förbättrad kollektivtrafik, ökat vägunderhåll – och nattåg till Jämtland.

Miljöfrågan lyftes och flera åtgärder för att nå klimatmålet till 2020 presenterades.  

Regeringen förstärker nu klimat- och miljöarbetet ytterligare för att bli ett fossilfritt välfärdsland genom satsningar på solceller, rent hav, skydd av dricksvatten och levande och giftfri stadsmiljö samt satsningar för att främja fossilfria resor och transporter. Regeringen föreslår också att ett Industrikliv införs, det vill säga ett stöd till innovativa projekt och ny teknik för att minska utsläpp av växthusgaser. Regeringen föreslår även några skatteförändringar för att minska utsläpp från vägtransportsektorn och flyget.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.