Nyheter

Satsning på sundare byggnader

I dag tillbringar de flesta större delen av vår sid inomhus. 

Därför gör regeringen en satsning på en sundare inomhusmiljö och färre byggfel.   
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson har presenterat en satsning i tre delar som ska leda till färre byggskador och en bättre inomhusmiljö. 
För satsningen får Boverket i 2018 års budgetproposition ett ökat anslag på 16 miljoner kronor för 2018 och 28 miljoner kronor årligen 2019-2021.

– I dag tillbringar de flesta av oss större delen av vår tid inomhus och det ska naturligtvis inte vara någon hälsorisk. Nu förstärker vi arbetet med att skapa bättre inomhusmiljö och säkrare hus, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Förstärkning av arbetet för att förebygga byggskador

Bostadsbyggandet sker i dag på en historiskt hög nivå. Samtidigt har regeringen uppmärksammat att det har upptäckts systematiska byggfel och byggskador under de senaste åren. Regeringen förstärker därför Boverkets arbete med att motverka dessa problem.

Boverkets förstärkta arbete att motverka byggskador blir även ett ytterligare stöd för en eventuell uppdatering och revidering av aktuella regelverk. Utredning och analys av orsaker till byggskador kan synliggöra brister i regelverk eller dess tillämpning och bidra med insyn vid framtida revideringar av byggregelverk och tillsynsvägledning.

Kompetenssatsning för sunda bostäder

Det stora antalet bostäder som i dag byggs kommer att stå i många år och de behöver vara säkra och hälsosamma att bo och leva i. Därför är det viktigt att byggmetoder och material väljs och byggandet utförs på ett sätt som resulterar i hållbara byggnader med en god inomhusmiljö.

Regeringen kommer därför att förstärka Boverkets arbete för att öka kompetensen och kunskapen om inomhusfrågor bland exempelvis kommuner, byggherrar och förvaltare.

– Det finns ett behov av att sammanställa, tillgängliggöra och sprida kunskap om hur inomhusmiljön i byggnader påverkas av val av material, byggteknik och utförande, exempelvis hur skador orsakade av fukt och mögel uppkommer och kan förhindras, säger bostadsminister Peter Eriksson, i et pressmeddelande.

Uppdatering av BETSI-undersökningen

I satsningen avsätter regeringen även medel till Boverket för en uppföljning av den rikstäckande undersökningen BETSI, ”Bebyggelsens energianvändning, tekniska status och innemiljö”. Undersökningen, som sedan 2008 har använts som underlag i ett flertal utredningar och rapporter, behöver uppdateras och aktualiseras.