SBUF har startat förstudie

SBUF har startat förstudie
I skövde har flera kommunala byggen drabbats av fuktproblem, men trots att SBUF driver ett projekt om uttorkning av betong med mineraliska tillsatser kan Skövde inte räkna med något tydligt svar. Foto: Skövde kommun

Byggbranschen har startat en förstudie om uttorkning av betong med mineraliska tillsatser. 
Detta projekt ska utreda om det finns ett problem och i så fall i vilken omfattning.

Det berättar Charlotte Tengberg på Skanska som leder detta SBUF-projekt.

Det är dock inte sannolikt att detta projekt kan ge något samlat besked till Skövde kommun om varför de råkat ut för så stora problem med uttorkning av betong. Skövde har sökt svar på frågan sedan 2015 och de har hittills inte fått något samlat svar.

– Det vi jobbar med är en branschöversikt. Vi kommer inte att kommentera enskilda projekt och framför allt inte konkurrenters projekt, vare sig nu eller senare. Så något tydligt svar på varför Skövde kommun råkat ut för problem  kommer de inte att få, säger Charlotte Tengberg på Skanska, till Byggvärlden.

Skanska har också ett intresse av att få svar på frågan om uttorkning av betong för egen del.

Skanska har själv två byggprojekt i Södra Sverige där de uppmätt höga fuktvärden, anger Hans Hedlund, expert i Skanska.

”Det finns indikationer på att det finns byggprojekt runt om i landet som ”oförklarligt” har fått oväntat hög fuktighet i betongen. Är detta ett utbrett problem kan det innebära mycket stora kvalitetsbristkostnader för branschen om inte åtgärder vidtas”, skriver Charlotte Tengberg i presentationen av det nya projektet.

Förstudien startar nu en nationell insamling av information för att få underlag för att dra slutsatser om det överhuvudtaget finns något problem och i så fall vilken omfattning det kan ha.

Skanska, PEAB, NCC och en rad andra intressenter deltar i förstudien.

Cementa deltar inte i förstudien men det är klart att även cementens roll i den moderna betongen ska utredas.

– Jag utesluter ingenting och det är därför vi vill samla in ganska mycket data kring projekten och vi vill titta på betongen, förhållanden och mätmetoder så att vi får en stor mängd mätdata som vi sedan kan utvärdera, säger Charlotte Tengberg

Bascementet, som idag dominerar den svenska marknaden för husbyggnadsbetong, innehåller mineraliska tillsatser. Betong med mineraliska tillsatser har andra uttorkningsegenskaper än betong utan mineraltillsatser, skriver till exempel Ted Rapp i RBK i ett annat SBUF-projekt. 

Göte AnderssonFAKTA

  • I strävan att minska koldioxidutsläppen förknippade med cementtillverkning utvecklas nya produkter som anpassas till dagens högt ställda krav på ett hållbart byggande.
  • Den traditionella Portlandscementen har de senaste åren ersatts med cement som innehåller mineralbaserade tillsatsmaterial som flygaska eller slagg.
  • Idag dominerar Bascement den svenska marknaden för husbyggnadsbetong och Bascement innehåller normalt cirka 15 viktprocent flygaska.
  • Det finns ett kunskapsgap när det gäller uttorkning av betong vid en jämförelse mellan Portlandscement och Bascement.
  • För betong som baseras på Bascement reduceras förmågan att lagra vatten, betongen blir tätare och transportförmågan av vatten reduceras med cirka 90 procent.
  • Ett projekt genomförs nu av SBUF. De undersöker funktionell uttorkningsnivå hos betong baserad på Bascement i jämförelse med betong baserad på Portlandscement utan mineraltillsatser för att kontrollera om det finns behov av att revidera dagens uttorkningskrav.
Källa: RBK och SBUF

Relaterade artiklar

Utvecklar ny metod för plastmatta på betong
Ska ge pålitligare prognos för uttorkning
Boverket kartlägger problemen
”Vi uppfyller våra skyldigheter”