Nyheter

Se till att alltid reklamera fel direkt

En ofta omstridd fråga mellan två kontraktsparter är om reklamation skett i rätt tid eller inte. Hovrätten för Nedre Norrland avgjorde för en tid sedan en fråga angående hur byggbranschens standardavtal i visst hänseende ska tolkas. Inledningsvis ska påpe

I AB och ABT (kap 5 § 5) framgår att entreprenören ansvarar för fel i entreprenaden som framträder under garantitiden. Framträder felet under garantitiden och anser entreprenören att denne inte ansvarar för felet är det entreprenörens sak att visa att så är fallet, med andra ord föreligger ett presumtionsansvar för att fel i arbetet föreligger.

I den juridiska världen säger vi att det är entreprenören som under garantitiden har bevisbördan. Det är en betungande och — oftast — kostsam uppgift att föra bevisning om att felet beror på beställaren. Framträder felet efter garantitiden, men under den återstående ansvarstiden, är det i stället upp till beställaren att visa att felet beror på entreprenören, att felet är väsentligt och att entreprenören även varit vårdslös. Det är således betydelsefullt när felet framträder.

Bestämmelserna kan i sig tyckas självklara och oproblematiska. Bestämmelser är en sak, men det praktiska livet komplicerar ofta tolkningen. I det aktuella rättsfallet hade en kommun låtit uppföra gruppbostäder. Kommunen gjorde gällande som fel att det uppkommit fuktskador i form av förtvålat mattlim. Kommunen menade att felet framträtt under garantitiden och att felet därmed omfattades av entreprenörens garantiansvar.

Det visade sig att felet hade reklamerats till entreprenören först efter garantitidens utgång. Entreprenören menade att om felet framträtt under garantitiden måste också felet anmälas under garantitiden för att garantiansvaret ska gälla.

Något säkert svar får man inte av de aktuella bestämmelserna eller standardavtalet i övrigt, utan det sägs bara att felet ska ha framträtt under garantitiden för att felet ska omfattas av garanti­ansvaret. Hovrätten jämförde den aktuella bestämmelsen med övriga standardavtalsbestämmelser och även med (köp)lagen. Hovrätten kom, enligt min mening, sedan fram till den logiska slutsatsen att garantitiden är nära förknippad med den garantibesiktning som ska genomföras före garantitidens utgång.

Syftet med garantibesiktningen är just att konstatera vilka fel som framträtt under garantitiden. Därmed menade hovrätten avskildes de felen klart från sådana fel som eventuellt kan komma att framträda efter garantitidens utgång (och alltså inte omfattas av garantiansvaret, utan av återstående ansvarstid). Hovrättens sammantagna bedömning var att felet måste reklameras inom garanti­tiden för att omfattas av garantiansvaret. Den hårda läxan för beställarna är således att omedelbart reklamera uppkomna fel och alltid genomföra garantibesiktning.