Sju procent av alla upphandlingar blir överprövade

Sju procent av alla upphandlingar blir överprövade
Hälften av upphandlingsärendena i förvaltningsrätterna avgörs inom sju veckor, men det kan ta så lång tid som 22 månader, enligt färsk statistik från Konkurrensverket.
Hälften av upphandlingsärendena i förvaltningsrätterna avgörs inom sju veckor, men det kan ta så lång tid som 22 månader, enligt färsk statistik från Konkurrensverket.

Sju procent av alla annonserade upphandlingar, sett över samtliga branscher, blir överprövade i domstol.

Av de upphandlingar som annonserades under 2011 blev 1 320 överprövade och under 2010 var antalet 1 254. I båda fallen motsvarade motsvarande det sju procent av upphandlingarna, en siffra som varit relativt konstant under de senaste åren. Av de upphandlingar som överprövades fick den klagande leverantören rätt i 29 procent av fallen.

Bygg- och anläggningsbranschen står för merparten av alla offentliga upphandlingar i landet. Under 2011 gjordes 7507 upphandlingar inom anläggningsarbete. Av dessa gick 307 stycken till överprövning, vilket motsvarar fyra procent och är en ovanligt låg siffra jämfört med andra branscher. Transportbranschen står för flest överprövningsärenden, 17 procent av upphandlingarna går till överprövning.

Konkurrensverket har tagit fram statistik över överprövningar och handläggningstider i den nyutkomna rapporten ”Överprövningar av offentliga upphandlingar, 2013:5”.

Hälften av överprövningsärendena i förvaltningsrätterna avgörs inom sju veckor (1,7 månader). Men det är stora skillnader i handläggningstid, inte bara mellan olika domstolar utan även mellan mål som avgörs av samma domstol.

– I de flesta fall går handläggningen fort. Sju veckor är en förhållandevis snabb hantering om man jämför med andra domstolsprövningar, säger Stefan Jönsson, projektledare på Konkurrensverket och ansvarig för rapporten.  Men sedan finns det ärenden som tar betydligt längre tid. Handläggningstider längre än sex månader förekom i tio av de tolv förvaltningsrätterna under förra året. Som längst hade ett ärende en handläggningstid på närmare 22 månader.

Om ett ärende går vidare till högre instans drar det naturligtvis ut på tiden.  Omkring 24 procent av ärendena som tas upp i förvaltningsrätterna blir överklagade till kammarrätt.

Ärenden som avgjorts i förvaltningsrätt och som fått prövningstillstånd i kammarrätt hade en total handläggningstid på 6,5 månader i genomsnitt under 2012, räknat från att ärendet inkom till förvaltningsrätten till att kammarrätten slutligt avgjort ärendet.

Ärenden som gick vidare till högsta förvaltningsdomstolen och beviljades prövningstillstånd hade i snitt en handläggningstid på 13,1 månader under förra året.

– Det är här det kan uppstå problem framför allt för den myndighet som har behov av den upphandlade varan eller tjänsten och för den leverantör som vill sätta igång och leverera. I en del fall handlar det om rejäla problem när parterna blir stående med uppbundna resurser, säger Stefan Jönsson. Samtidigt är överprövningar en nödvändig del av ett rättssäkert system.

Susanne Bengtsson
[email protected]

 

 

FAKTA

För att minska de negativa effekterna av överprövningar finns det,
enligt Konkurrensverkets utredning anledning att överväga åtgärder som:

• minskar behovet av överprövningar genom att stödja
myndigheter att teckna sina kontrakt i enlighet med
upphandlingsreglerna,

• förbättrar förutsättningarna för en mer utvecklad
och enhetligpraxis,

• minskar de negativa konsekvenserna vid
långa överprövningar,

• minskar incitamenten att begära överprövningar och

• underlättar myndigheternas planering och förtydligar
konsekvenserna vid överprövningar.

Källa: Överprövningar av offentliga upphandlingar, Konkurrensverket, rapport 2013:5

 

Antal avgjorda upphandlingsmål i förvaltningsrätt
under 2012, inklusive handläggningstid:

Förvaltningsrätt, Antal mål, Handläggningstid

Stockholm 693 1,6 månader

Göteborg 414 1,9

Växjö 400 2,7

Malmö 384 1,5

Linköping 221 1,7

Falun 203 2,5

Uppsala 188 2,0

Jönköping 161 1,8

Karlstad 116 2,0

Härnösand 100 2,2

Luleå 80 1,7

Umeå 78 2,0

Källa: Domstolsverket