Nyheter

Ska bli enklare att ta fram detaljplaner

Det ska bli enklare att ta fram detaljplaner.

Kommuner ska få tydliga planeringsbesked från länsstyrelsen inför och under detaljplaneprocessen.

Det framgår i Planprocessutredningen, som i dagarna överlämnats till bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Planprocessutredningens särskilda utredare Thomas Kalbro har överlämnat utredningens betänkande, Bättre samarbete mellan stat och kommun – vid planering för byggande (SOU 2015:109), till bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. Planprocessutredningen föreslår bland annat en förenkling av arbetet med att ta fram detaljplaner.

Planprocessutredningen fick i februari 2014 i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder som syftar till att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar.

Utredningen har också fått i uppdrag att undersöka en kommuns möjlighet att ställa detaljerade krav i en detaljplan, samt behovet av effektivisering av de statliga myndigheternas medverkan i plan- och byggprocessen och tidsåtgången för denna.

Utredningen förslår bland annat:

• Att kommuner ska få tydliga planeringsbesked från länsstyrelsen inför och under detaljplaneprocessen

•Begränsningar av vad som får regleras i en detaljplan

•Tidsfrist för länsstyrelsens handläggning efter ett beslut om överprövning

•Att Lantmäteriet ska få i uppdrag att på begäran avge ett värdeutlåtande som ska vara vägledande för stat och kommun i förhandlingar om kommunalt förvärv av statlig mark

•Att regeringen ger Boverket och länsstyrelserna i uppdrag att genomföra en kompetensutvecklingsinsats kring lagstiftning, tillämpning och arbetssätt vid detaljplaneläggning.

• Utredningen bedömer vidare att en möjlighet till en planmässig reglering av upplåtelseformer till bostäder t.ex. hyresrätt bör utredas närmare.

Enligt Sveriges Byggindustrier framkommer det i utredningen att kommunerna ser otydligheter i statliga krav vad gäller både innehåll och omfattning och upplever detta som ett hinder för bostadsbyggandet.

– Det är viktigt att samarbetet mellan kommun och stat förbättras, förtydligas och effektiviseras. Det är en förutsättning för att få förutsägbarhet och kvalitet i både samhällsutveckling och detaljplaneprocessen.  Statens roll för en smidigare och enklare hantering av planprocessen har inte fått samma fokus som kommunernas under de senaste åren. Därför är det välbehövligt med förslag för att förbättra även den, säger Ola Månsson vd Sveriges Byggindustrier, i en kommentar till förslaget.

Planprocessutredningen föreslår att länsstyrelsen ska yttra sig på ett bindande sätt under planarbetets gång. Enligt Sveriges Byggindustrier är det viktigt att kommunen snabbt får besked om länsstyrelsens inställning i vissa frågor som till exempel buller och riksintresse för att kunna handlägga ärendet vidare. En snabbare planprocess gynnar inte minst små och medelstora företag och ökar deras möjlighet att bidra till ett ökat bostadsbyggande samt förbättrar konkurrenssituationen.

– Vi ställer oss helt bakom tanken att kommunerna ska kunna begära planeringsbesked från länsstyrelsen. Rätt använt kommer förfarandet att spara tid både för kommuner och privata aktörer, fortsätter Ola Månsson.

Betänkandet från utredningen kommer nu att gå ut på remiss till ett hundratal instanser.