Nyheter

Ska byggstarta minst 500 bostäder per år

Titanias projekt Skogskvarteren i Ullna, Täby. Nästa år siktar Titania på minst 500 nya bostäder enligt bolagets nya mål. Bild: Titania

Titania ska byggstarta minst 500 bostäder per år, och år 2027 ska fastighetsvärdet uppgå till minst 8 miljarder kronor. Det framgår av de mål som styrelsen klubbat.

Styrelsen för Titania har beslutat om nya operativa och finansiella mål samt utdelningspolicy. Bolaget, som siktar på en börsnotering 2022, meddelar via ett pressmeddelande att man kommer att satsa stort på att öka byggtakten för bostäder, markförvärv och hyresintäkter. 

 
Operativa mål

  • Från och med år 2022 ska Titania-koncernen över tid genomföra byggstart av minst 500 bostäder per år.
  • Koncernen ska via avtal med markägare eller egna markförvärv i kombination med kommunala markanvisningar eller planbesked säkerställa start av framtagande av minst 500 nya byggrätter för bostäder årligen.
  • Hyresintäkter från bostäder ska långsiktigt utgöra minst 70 procent av Koncernens totala hyresintäkter.
  • År 2027 ska fastighetsvärdet uppgå till minst 8 miljarder SEK.

Finansiella mål

  • Hänförligt till stamaktieägare ska substansvärdet per aktie långsiktigt öka med minst 20 procent per år över en konjunkturcykel.
  • Belåningsgraden ska långsiktigt inte överstiga 70 procent relativt marknadsvärdet på Koncernens tillgångar.
  • Soliditeten på koncernnivå ska långsiktigt inte understiga 25 procent.
  • Räntetäckningsgraden på koncernnivå ska långsiktigt överstiga 1,5 ggr.

Av Titanias pressrelease framgår också att bolaget inte har för avsikt att ge några utdelningar de kommande åren. Överskott från verksamheten ska istället gå till att påbörja fler produktionsprojekt samt till att förvärva fler fastigheter och projekt.