Nyheter

Ska se över förutsättningar för finansiering

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson har utsett Susann Bard till särskild utredare för den översyn av finansieringsförutsättningar för bostadsbyggande som regeringen beslutade om den 12 januari. 
Susann Bard får i uppdrag att undersöka bättre förutsättningar för långsiktig finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder samt hyres- och studentbostäder. I uppdraget ska även förslag på ett system med förmånliga statliga topplån ges.

En grundläggande förutsättning för byggande av bostäder är tillgång till finansiering. De kostnader och risker som är förknippade med finansieringen avgör i de flesta fall om ett byggprojekt kommer till stånd. Det läge som Sverige befinner sig i för närvarande, med ett snabbt ökande bostadsbyggande men en ännu snabbare befolkningsökning med åtföljande bostadsbehov, gör att det är särskilt angeläget att bostadsfinansieringen fungerar väl.

Utredningen ska också titta på förutsättningarna på svaga bostadsmarknader. Ett vanligt problem på svaga bostadsmarknader är att produktionskostnaderna ligger nära eller över värdet av den färdiga bostadsbyggnaden, vilket gör det svårt att hitta finansiering för ny- eller ombyggnad av bostäder.

Susann Bard är idag stabschef på Boverket där hon varit sedan 2012. Innan dess har Susann bland annat haft rollen som enhetschef på Statens bostadskreditnämnd under åren 2005 – 2012 där hon tidigare även tjänstgjort som handläggare.