Nyheter

Skadliga ämnen i byggdamm

Anmälda sjukdomar orsakade av ”kemiska och biologiska faktorer” ökade under 2008 jämfört med året innan, visar ny statistik. Byggdamm lyfts fram som en riskfaktor.

Inom flera branscher finns fortfarande risker för exponering som kräver insatser, slår Arbetsmiljöverket fast i preliminär statistik över arbetsskador. Lustgas inom olika delar av vården, trä- och metalldamm inom industrin, damm och kvarts vid byggarbeten är några exempel.

Mätningar av kemiska arbetsmiljörisker har minskat under de senaste åren. I praktiken görs dem enbart på beställning eller där lagen kräver det. Kartläggningar av olika branscher med hjälp av exponeringsmätningar sker med andra ord ytterst sällan.

Arbetsmiljöverket är dock beroende av att ha kunskap om exponering i olika branscher, dels för att kunna ställa rätt krav, dels för att använda kunskapsunderlaget i arbetet med gränsvärden. Myndigheten gör därför begränsade mätningar med hjälp av egna yrkeshygieniker eller kemister.

Verkets mätresultat visar bland annat att byggdamm och kvarts vid byggarbeten fortfarande är ett allvarligt problem. Exponering under lång tid kan i värsta fall leda till stendammslunga (silikos). Och vid var fjärde mätning inom träindustrin överskrids gränsvärdet för trädamm.

Men det finns också positiva resultat.
— Mindre anledning till oro visar mätprojektet om oorganisk ytbehandling, där arbetstagarna ingen gång utsattes för exponeringar över gränsvärdena för krom (VI) och oorganiska syror, förklarar Jan Olof Norén, kemist vid Arbetsmiljöverket.

— Inte heller var luftföroreningarna vid mjuklödning alarmerande. Halterna damm, metaller i lödröken och organiska komponenter låg på en låg nivå. På de arbetsplatser där vi mätte exponering för organiska lösningsmedel överskreds inte gränsvärdena vid något tillfälle.

Vid minsta misstanke om förhöjda halter av skadliga ämnen i luften eller på huden måste arbetsgivarna se till att kontroller görs genom att anlita yrkeshygieniker. Inom branscher där exponering för skadliga ämnen förekommer är regelbundna läkarundersökningar obligatoriska.

A och O inom all verksamhet är att riskerna för ohälsa kartläggs, att man vet vad man jobbar med och kan sätta in rätt åtgärder.

Esref Okumus / Arbetarskydd

Fler artiklar om arbetsmiljö hittar du på Arbetarskydds hemsida