Nyheter

Skatteverket avvaktar med kontrollavgifter

Alla på bygget måste logga in när nya lagen träder i kraft. Foto: Susanne Bengtsson.

Lagen om elektroniska personalliggare ska träda i kraft den första januari 2016.

Trots det har Skatteverket inte alla lösningar klara än.

Risken är nu att det blir svårt för företagen att göra rätt, säger Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier.

Vi kommer att ta särskild hänsyn i början så att vi landar lagen på bästa sätt, svarar Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.

I december 2014 klubbades beslutet att införa elektroniska närvaroliggare i byggbranschen i riksdagen, likt de som redan finns i frisör-, restaurang- och tvätteribranschen. Den första januari 2016 ska lagen träda i kraft. Men nu, när endast 11 veckor återstår, finns fortfarande frågetecken kring hur reglerna ska utformas och tillämpas.

– Jag tror att man från Skatteverket har missbedömt komplexiteten i byggbranschen. Den stora utmaningen blir nu att hinna klart i tid, säger Peter Löfgren.

Fortfarande finns oklarheter vad gäller ram-avtal för exempelvis byggservice, anmälningsförfarandet, begreppsdefinitioner (hur ska byggverksamhet och byggarbetsplats definieras?) samt kring lagring av datauppgifter.

Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket, konstaterar att byggbranschen är komplex vilket gör att det ställs höga krav på alla inblandade.

– Bygg är en helt annan värld än andra branschen vi jobba med, som exempelvis frisör och restaurang. Det är viktigt att den lösning vi kommer fram till ligger i linje med hur verkligheten ser ut på byggarbetsplatserna. Det får inte vara praktiskt omöjligt att tillämpa lagen.

Enligt Peter Löfgren har osäkerheten försenat utvecklingen av de nya tekniska systemen och applikationerna.

– När man inte har alla detaljer klara blir det svårt för de leverantörer som ska utveckla systemen och applikationerna.  De måste veta vad som gäller innan de kan investera stora pengar i nya it-system. Byggföretagen måste också få en sportslig chans att hinna skaffa, driftsätta och provköra nödvändig utrustning före årsskiftet.

Conny Svensson är medveten om att inköp och driftsättning av utrustning måste få ske utan stress.

– Vi har förstått att många byggföretag står i begrepp att köpa utrustning och vi vill inte pressa  till några överilade beslut. Vi är jättemedvetna om att tiden är knapp, men vi har haft relativt kort tid på oss att förbereda för den nya lagen. Vi kommer att ta särskild hänsyn i våra kontroller så att lagen landar ordentligt och därför kommer vi inte att vara hårda med kontrollavgifter under det första halvåret.

Något annat som Skatteverket inne hunnit genomföra är säkerhetsutbildningen av de inspektörer som ska utföra de oannonserade arbetsplatsbesöken.

–  Inspektörerna måste utbildads i de säkerhetsregler som gäller ute på byggena så att det inte finns någon risk att de blir skadade. Syftet är att Skatteverket ska göra många oannonserade besök då risken för upptäckt är en viktig del, annars får lagen ingen effekt, säger Peter Löfgren.

Skatteverket håller för tillfället på att internrekrytera personal som ska jobba med kontrollbesök samtidigt som man upphandlar skyddsutrustning.

– Som många myndigheter har vi sparkrav så vi får inte några extra resurser för att sköta detta. Vi  rekryterar internt och flyttar medarbetare från andra verksamheter eftersom bygg nu är ett prioriterat område. Just nu förbereder vi för att utbilda vår personal. De måste kunna hantverket med oannonserade besök men också lära sig hur byggbranschen med dess regelverk fungerar. Bemötandefrågor och säkerhetsfrågor ingår naturligtvis också, säger Conny Svensson.

Från Sveriges Byggindustrier och byggbranschen är man mån om att lagen införs eftersom den är efterlängtad och efterfrågad och ett viktigt verktyg mot svartarbete och en sund konkurrens. Men samtidigt vill man ha en bra och positiv start.

–  Det blir svårt att trycka fram den nya lagen med full effekt med så få veckor kvar. Lagen får inte bli rättsosäker på grund av att man inte blivit klar i tid. Det här är en av de största förändringarna i byggbranschen någonsin eftersom den berör så många. Därför är det så viktigt att det blir rätt från början – och lätt att göra rätt, menar Peter Löfgren.

 

För Skatteverket är lagen också viktigt – inte minst så blir den en stor inkomstkälla . I restaurangbranschen ökade de redovisade lönerna med närmare 1.5 miljarder 2008 (= 6 000 vita heltidsjobb).

– Vi hoppas hitta en lösning på de återstående detaljerna denna vecka, vi har ett bra samarbete med byggbranschen. För oss är det viktigt att vi landar detta på bästa sätt. Målet är ju att lagstiftningen ska fungera på sikt och att man kommer att märka skillnad i branschen. Det är inte primärt pengarna och klirr i kassan som är avgörande utan att detta ska bidra till just konkurrens och konkurrens på lika villkor.

Under hösten är Sveriges Byggindustrier ute och informerar om den nya lagen.  Under hela oktober och fram till den 11 december håller man 26 seminarier runt om i landet.  Även Skatteverket är ute på informationsturné och kommer att besöka 17 orter under hösten.

FAKTA

  • En elektronisk personalliggare ska från och med den 1 januari 2016 föras på byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs.
  • De nya bestämmelserna tillämpas på byggverksamhet som överstiger fyra prisbasbelopp och som startar efter årsskiftet 2015–2016. Bestämmelserna tillämpas också på byggverksamhet som startat före ikraftträdandet om verksamheten kan antas pågå efter den 30 juni 2016.
  • Både den som bedriver byggverksamheten och byggets byggherre har skyldighet att se till att det finns en personalliggare på byggarbetsplatsen. Byggherren har huvudansvaret för personalliggaren.
  • För de aktörer som inte följer reglerna och registrerar sin arbetskraft kan Skatteverket utdela sanktioner. Att som byggherre missa att anmäla byggaktivitet kostar 25 000 kronor. Att inte tillhandahålla elektronisk utrustning för registrering kostar 10 000 kronor. Vite på 2000 kronor utdelas för varje person som inte är registrerad i personalliggaren. De två senare avgifterna kan komma att höjas ned 25 procent.

Så här skriver Skatteverket på sin hemsida:

”Under första halvåret 2016 kommer vi att ta särskild hänsyn till sådant som påverkat näringsidkares möjlighet att uppfylla kravet på personalliggare. I praktiken innebär det att Skatteverket kommer att vara återhållsamma med att ta ut kontrollavgifter under första halvåret av 2016.”