Nyheter

”Skyddsombud bör få övervaka arbetstid”

Arbetsmiljöverket vill att skyddsombuden ska kunna ingripa i arbetstidsfrågor. Verket vill samtidigt ta bort kravet på dispens för extra övertid och mertid, skriver Arbetarskydd.

Regeringen gav i november förra året Arbetsmiljöverket i uppdrag att undersöka hur arbetstidslagens dispensregler kunde förenklas. En arbetsgrupp ledd av Maria Nyman har tillsammans med arbetsmarknadens parter utarbetat ett förslag.

Arbetsgruppen anser att reglerna i arbetstidslagen för extra övertid och mertid samt nödfallsövertid behöver ändras. Även för sanktionssystemet och skyddsombudens möjlighet att ingripa föreslås ändringar.

För att förhindra att arbetsgivare tar ut extra övertid och mertid eller nödfallsövertid på fel sätt föreslår gruppen att skyddsombuden får möjlighet att ingripa. Skyddsombuden ska, på samma sätt som när de anser att åtgärder behövs för att säkra arbetsmiljön, ha rätt att ta del av arbetsgivarnas arbetstidsjournaler. På så sätt kan de upptäcka och påtala brister; i första hand för arbetsgivaren, i andra hand för Arbetsmiljöverket. Den här möjligheten föreslås gälla bara på arbetsplatser där det inte finns kollektivavtal.

Arbetsgruppen vill att de direkta straffsanktionerna i arbetstidslagen upphävs. I dag finns det ingen praxis för de här sanktionerna eftersom de inte prövats. Gruppen tycker att det räcker med den övertidsavgift som arbetsgivare som bryter mot reglerna får betala, skriver Arbetarskydd.

I dag måste arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal begära dispens från Arbetsmiljöverket om de vill ta ut extra övertid eller mertid utöver de 200 timmar per år som lagen tillåter. Bara en halv promille av de 160 000 arbetsgivare som reglerna gäller för begär dispens. Dessutom får de i de flesta fall göra de undantag de begär.

Arbetsgruppen tycker att dispensreglerna ska slopas och ersättas med regler för när det är tillåtet att ta ut extra övertid och mertid. Enligt förslaget ska det krävas att behovet beror på oförutsedda händelser som tillfällig arbetsanhopning eller sjukdom. Gruppen menar att det också kan finnas andra särskilda omständigheter som ska göra det tillåtet med extra övertid och mertid. Vilka de omständigheterna är, får praxis utvisa.

Om en arbetsgivare vill ta ut så kallad nödfallsövertid i mer än två dygn har det hittills krävts tillstånd från Arbetsmiljöverket. Denna regel vill arbetsgruppen ta bort, bland annat därför att den används väldigt lite.

På arbetsmarknadsdepartementet överväger man nu om rapporten ska gå ut på remiss.

Ann Norrby / Arbetarskydd

Läs fler nyheter på www.arbetarskydd.se