Nyheter

Slussendom prövas igen

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i det så kallade målet om Mälarens reglering . Målet handlar om tillstånd till anläggande av ny sluss och ny vattenreglering för Mälaren samt grundvattenbortledning. 

– Mark- och miljööverdomstolen har genom att meddela prövningstillstånd öppnat upp målet. Vårt beslut att meddela prövningstillstånd går inte att överklaga. Däremot kan den kommande domen överklagas till Högsta domstolen, som är högsta instans, säger Petter Larsson Garcia på Mark- och miljööverdomstolen.

Stockholms kommun, i egenskap av sökande, Kammarkollegiet, ett stort antal enskilda och några föreningar har överklagat, deldom gällande Mälarens reglering som meddelades av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i februari i år. Där gav man Stockholms stad rätt att bygga en ny sluss med ny vattenreglering för Mälaren.

Staden var i stora delar nöjd med domen, men ansåg att den behövde förtydligas och överklagade därför domen på tre punkter.

En av grunderna till överklagandet gällde det villkor som innebar att staden under en så kallad prövotid ska utreda skador i området runt Slussen och på delar av Södermalm. Staden tyckte att villkoret behövde förtydligas.

Staden överklagade även bullervillkoret, då den utomhusbullernivå som angav i domen var en nivå som överskrids redan idag innan de stora byggena har börjat. Den sista punkten var planvillkoret, som kopplar miljödomen till den upphävda detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget.

Överklagandet lämnades in den 22 april. Nu har Mark- och miljööverdomstolens beslut kommit och man väljer alltså att meddela prövningstillstånd.

Handläggningen fortsätter nu och Stockholms kommun kommer att beredas tillfälle att yttra sig över motparternas överklaganden.