Nyheter

Slutbesiktningen har urholkats

En utbredd uppfattning förefaller således vara att slutbesiktningen är ett exklusivt bevismedel; de fel som inte noterats i slutbesiktningsutlåtandet får inte heller åberopas av en beställare. I och med AB 92 påbörjades en reformering av beställarens möjligheter att göra gällande andra fel än de fel som noterats i slutbesiktningsutlåtandet. Vidare infördes bestämmelser om beställarens rätt att göra gällande fel, utöver dolda fel, som påtalats skriftligen hos entreprenören inom tre månader efter entreprenadtidens utgång. </b> Genom att beställaren fick tre månader på sig att göra gällande andra fel än de fel som noterats i slutbesiktningsutlåtandet påbörjades en urholkning av besiktningens exklusivitet. </b> Urholkningen av slutbesiktningens betydelse har fortsatt i AB 04. I AB 04 har beställaren givits möjlighet att till entreprenören skriftligen reklamera fel inom sex månader från godkänd slutbesiktning. Är felen väsentliga har beställaren 18 månader på sig. Som inledningsvis sades finns det såväl i byggbranschen som hos jurister i allmänhet en föreställning om besiktningens exklusivitet.</b>