Nyheter

Småhuspriser påverkas inte av vindkraftverk

Priserna på småhus är generellt sett inte lägre även om de ligger i närheten av nya vindkraftverk. Det konstateras i en ny rapport.

Vindkraften byggs nu snabbt ut i Sverige. Många närboende oroar sig för att värdet på villan eller fritidshuset ska sjunka när de får ett vindkraftverk som granne.

Men att huspriserna generellt sett skulle sjunka stämmer inte enligt en ny studie som gjorts av konsultföretaget ÅF på uppdrag av Svensk vindenergi.

Rapporten har analyserat cirka 42 000 försäljningar av småhus inom fem kilometers radie från 120 nya vindkraftsanläggningar som i driftsatts mellan 2001 och 2007.

Dessa försäljningar har jämfört med referensområden i omgivningen.

Huvudslutsatsen är att det inte finns något generellt samband mellan närhet till vindkraftverk och lägre priser på villor och fritidshus. Husen nära vindkraftverk har i genomsnitt stigit i ungefär samma takt som referensområden i de berörda kommunerna, konstateras i rapporten.

– Det är skönt att kunna visa att det i alla fall inte finns någon systematisk nedgång i fastighetspriserna om det byggs vindkraft i närheten, resultaten pekar ju på motsatsen säger Gunnar Fredriksson, vice vd vid Svensk Vindenergi i ett uttalande.

Men bilden är inte helt entydig. En liten sänkning av huspriserna på 2-4 procent kunde upptäckas för hus som låg i intervallet 1-3 kilometer från ett vindkraftverk. Men att skillnaden skulle bero enbart på vindkraften anser rapportförfattarna inte att det finns belägg för, utan även andra faktorer kan ha påverkat huspriserna.

I vissa regioner och kring vissa vindkraftsanläggningar har prisutvecklingen dock varit svagare. Det gäller till exempel området kring Allmagverket på Orust. Flera av de mäklare som kontaktats bedömer där att vindkraften kan ha haft en negativ påverkan på småhuspriserna.

Karl-Erik Ekström, ordförande för Föreningen Kolerbygdens Landskapsskydd i Piteå, som arbetar aktivt mot utbyggnaden av vindkraften, tror att försäljningspriserna påverkas i hög grad om ett hus ligger nära ett vindkraftverk.

– Att marknadsvärdet går ner har mäklare åtminstone här på orten sagt, säger Karl-Erik Ekström.

Hans eget hus ligger drygt en kilometer från den planerade jättevindkraftsparken Markbygden i Piteå.

De boende oroar sig för flera olika störningar från de planerade vindkraftsverken.

– Vi är mest oroliga för ljudet, inte minst under byggfasen med hundratusentals lastbilstransporter, säger Karl-Erik Ekström.

Det blinkande intensiva ljuset från hindersbelysningen för luftfarten är också något som oroar.

Även utsikten påverkas.

– Visuellt kommer det att störa. Vindkraftverk på 200 meter blir väldigt dominerande, säger Karl-Erik Ekström.