Nyheter

SP: Putsad fasad ska klara fukten

Det går att bygga enstegstätade, putsade fasader utan att få fuktskador. Den slutsatsen drar Sveriges Tekniska forskningsinstitut, SP, i sin slutrapport om metoden.

Många nybyggda hus som har byggts med enstegstätade, putsade fasader har drabbats av stora fuktskador. Därför drog SBUF för två år sedan igång en utredning för att kartlägga skadornas omfattning och ta fram åtgärdsförslag.

Studien, som leds av Ingemar Samuelson på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, har försenats ett par gånger men i dag, onsdag, presenterades slutrapporten.

SP uppskattar att mellan 15 000 och 30 000 byggnader har byggts med den ifrågasatta metoden. 821 byggnader har inventerats i studien och mätningarna visar att 55 procent av dessa har så stora fuktskador att minst en vägg måste byggas om.

Störst är skadefrekvensen i södra och västra Sverige, medan norra Sverige inte uppvisar några fuktskador i undersökningen.

Men urvalet är inte statistiskt säkerställt, därför går det inte att dra slutsatsen att 55 procent av alla byggnader som har enstegstätade, putsade fasader har fuktskador.

– Nej, Boverket har materialet och ska räkna ut skadefrekvensen på hela beståndet. Det beskedet får vi om ett par månader, säger Ingemar Samuelson.

De flesta skador har orsakats av att vatten har trängt in vid otätheter. Infästning av stuprör och lampor, genomföringar vid balkonger och skärmtak är några exempel på detaljer som har varit svåra att få täta.

Flera av dessa detaljer har varit bristfälligt projekterade. Andra har varit bristfälligt eller felaktigt utförda, konstaterar SP.

I rapporten presenterar SP tre konstruktionslösningar för putsade regelväggar som är under utveckling. Dessa tre metoder har visat sig fungera i laboratorium, där de har utsatts för slagregn. Två av lösningarna handlar om tvåstegstätning, men den tredje är en modifierad, enstegstätad vägg med tåliga material och väl utförda detaljer.

– Det har vi sett i labb att det går att bygga på det här sättet. Men det är många punkter man måste uppfylla. Det kräver ett kontrollsystem och det måste finnas en slarvmån, till exempel andrastegslösningar som leder bort fukt vid känsliga detaljer, säger Ingemar Samuelson.

Boverket gick i maj ut och sa att enstegstätade, putsade fasader inte var en hållbar konstruktion. SP:s budskap kan tyckas gå stick i stäv med Boverkets slutsats.

– Oavsett konstruktion kan det bli skador om fukt tillåts komma in. Har man enstegstätade fasader med slarvigt eller felaktigt gjorda detaljer och dessutom känsliga material håller jag med Boverket. Att bygga på ett sådant sätt är inte god praxis, säger Ingemar Samuelson.

SP:s tre principlösningar:

• Tvåstegstätad, dränerad vägg med tåliga material och väl utförda detaljer.

• Tvåstegstätad, dränerad och ventilerad vägg med tåliga material och väl utförda detaljer.

• Modifierad, enstegstätad vägg med tåliga material och väl utförda detaljer.