Nyheter

Splittrad bild av byggkonjunkturen

Byggstartsindikatorn
Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, feb22-jan23.

Kraftigt ner för bostadsbyggandet men uppgång för övrigt byggande. Månandens Byggstartsindikator pekar på varierande trender för byggstarterna.
– Bostadsindikatorn är tillbaka på den nivå den låg på i början av 2015, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, föll under januari med 0,2 procent. Tittar man på helår så är minskningen 4,9 procent och det är bostadsbyggandet som drar ner siffrorna. Bostadsindikatorn har fallit med nästan 38 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med nästan 45 procent under samma period.

– Bostadsbyggandet har fallit brant och en snabb uppgång för byggandet i övriga sektorer har inte fullt ut kunna kompensera för detta. I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att indikatorn bygger på de beräknade projektkostnaderna. Givet de stigande byggkostnaderna beror därför eventuella uppgångar i vissa sektorer sannolikt till stor del snarare på ökade priser än på ökade volymer, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikator övrigt

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 2,0 procent under januari vilket var något lägre än förra månaden. Sedan botten sommaren 2021 har byggstarterna ökat i snabb takt, en viss inbromsning har dock kunnat noteras de senaste månader. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 44,9 procent högre.

– Byggstarterna utanför bostadssektorn har ökat snabbt. Stora bidrag kommer från byggandet av offentliga lokaler, framför allt sjuk- och hälsovård, men även kontorsbyggandet har ökat en del på sistone. Däremot sjunker byggstarterna när det gäller industriprojekt, säger Tor Borg.

Byggkostnader i miljarder

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 80,0 mdkr. Det är en nedgång med 24,3 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 76,2 mdkr, en uppgång med 13,5 mdkr.

– Nedgången för bostadsbyggandet är både snabbare och djupare än den senaste nedgången 2017/18. Med tanke på den senaste tidens uppgång i byggkostnaderna så är dessutom nedgången räknad i reala volymtermer sannolikt ännu större, säger Tor Borg.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader.

logo
Samuel Karlsson