Ekonomi

Stabilt tredje kvartal för Skanska 

Anders Danielsson, vd och koncernchef för Skanska. Foto: Skanska
Anders Danielsson, vd och koncernchef för Skanska. Foto: Skanska

Med en treprocentig ökning på intäktssidan och ett resultat på 1,5 miljarder kronor (1,5), konstaterar vd:n Anders Danielsson att Skanska gör ett stabilt tredje kvartal, ”trots global ekonomisk osäkerhet och tuffare marknadsförutsättningar.”  

Skanskas intäkter för det tredje kvartalet uppgick till 38,6 (33,4) miljarder kronor. Justerat för valutakurseffekter ökade intäkterna med tre procent. Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (1,5) miljarder kronor, justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med tio procent. Resultatet per aktie ökade till 3,10 från förra årets 3,07 och det operativa kassaflödet från verksamheten uppgick till 3,2 (0,8) miljarder kronor, enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). 

”Tredje kvartalets orderingång var stark”

Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,3 från 1,2 miljarder kronor för samma period förra året. “Inom Byggverksamheten fortsatte vi leverera enligt vår strategi. Intäkterna ökade ytterligare ett kvartal, i linje med förväntan utifrån vår starka orderstock. Tredje kvartalets orderingång var stark. Trots att våra marknader påverkas av det försvagade makroekonomiska läget förblev lönsamheten god både under kvartalet och på rullande 12 månader. Detta är ett resultat av vårt målmedvetna arbete med att minska risken i projektportföljen” skriver Anders Danielsson i vd-ordet.  

En cyklisk bostadsmarknad

Inom Bostadsutveckling märks den stigande inflationen och de höjda räntorna. “Marknadsaktiviteten har minskat i år med en långsammare försäljning som följd. Detta påverkade intäkterna för kvartalet. Bostadsmarknaden är cyklisk men det råder en strukturell brist på bostäder som vi bedömer kommer att balansera marknaden över tid” skriver Anders Danielsson.  

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning: 

• Intäkterna uppgick till 38,6 (33,4) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter ökade intäkterna med 3 procent. 

• Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (1,5) miljarder kronor, justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 10 procent. 

• Resultatet per aktie uppgick till 3,10 (3,07) kronor. 

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 3,2 (0,8) miljarder kronor, enligt IFRS. 

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 14,1 (30 juni 2022; 11,1), miljarder kronor. 

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 43,8 (26,6). Justerat för valutakurseffekter ökade orderingången på kvartalsbasis med 50 procent. På rullande 12 månader var orderingången i förhållande till omsättningen 102 procent. 

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,3 (1,2) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,4 (3,6) procent. På rullande 12 månader var rörelsemarginalen 3,3 procent. 

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 0,1 (0,4) miljarder kronor. 

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 10,0 (12,1) procent. 

• Avkastning på eget kapital uppgick till 16,9 (26,1) procent.