Nyheter

Stångåstaden får bakläxa – måste göra om upphandling

Foto: Getty Images

AB Stångåstaden måste göra om en upphandling, efter en dom i Förvaltningsrätten i Linköping.
Överklagade gjorde ED Bygg AB som ansåg att upphandlingen var otydlig och att det bland annat förelåg stora oklarheter i vad som upphandlas och hur inkomna anbud ska värderas.

Stångåstaden genomförde en upphandling gällande ett ramavtal för nyproduktion som ett öppet förfarande enligt LOU. Ramavtalet skulle tecknas med maximalt fyra leverantörer och tilldelningsgrund var bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Av tilldelningsbeslut i oktober 2019 framgick att ED Bygg Sverige AB inte tilldelats kontrakt i Upphandlingen.
Bolaget ansökte om överprövning av upphandlingen och yrkade i första hand att upphandlingen ska göras om. I andra hand yrkas att rättelse ska ske genom att en ny utvärdering företas där anbuden från SEFAB, Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, Skanska AB samt Erlandsson Bygg i Mitt AB inte beaktas.

Beställaren motsatte sig bifall till ansökan.

ED Bygg har bland annat anfört att det i upphandlingen saknas uppgift om hur  avrop ska ske och att det i upphandlingsdokumentet förefaller saknas rangordning eller annan fördelningsnyckel i ramavtalet.
”Det leder till ett komplett godtycke vid avrop vilket inte är förenligt med LOU”, skriver de.
Bolaget menar också att det föreligger stora oklarheter i vad som upphandlas, hur inkomna anbud ska utvärderas samt kring referenstagningen i Upphandlingen. 

Stångåstaden bestred och menar att det inte föreligger någon otydlighet eller annan brist varken i utvärderingsmodellen eller upphandlingsdokumentet. Inte heller har debrustit i sin referenstagning i upphandlingen och utvärderingen har skett i enlighet med såväl de krav som angetts i upphandlingsdokumentet som de krav som följer av LOU.
”Slutligen har det inte förelegat någon grund för att förkasta något av de vinnande anbuden.”

Förvaltningsrätten konstaterar bland annat att det i förevarande ramavtal inte finns någon rangordning eller annan fördelningsnyckel beskriven i upphandlingsdokumentet och att upphandlingen därför måste göras om enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.