Nyheter

Stark tillförsikt inom bygg

Konjunkturinstitutets Barometerindikatorn steg 1,6 enheter i januari, från 110,3 i december till 111,9.
Det är andra månaden i rad som indikatorn överstiger 110 vilket visar på en betydligt starkare ekonomisk tillväxt än normalt.
Dock backar bygg- och anläggningsverksamheten något, men ligger ändå på en stark nivå. 

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg rejält medan indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet, detaljhandel och privata tjänstenäringar föll något. Samtliga företagsindikatorer ligger dock kvar på mycket höga nivåer och fortsätter att indikera en starkare eller betydligt starkare tillförsikt än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll från 112,8 i december till 110,3 i januari, men indikerar trots nedgången ett fortsatt mycket starkt läge.

Nedgången förklaras av att byggföretagens mycket optimistiska anställningsplaner på tre månaders sikt dämpats något.
De är dock fortfarande betydligt högre än det historiska genomsnittet.

Företagens samlade omdöme om orderstockarnas storlek i nuläget har inte ändrats nämnvärt utan fortsätter att vara betydligt mer positivt än normalt.
 

Hushållens konfidensindikator föll tillbaka något igen efter förra månadens ökning och fortsätter att signalera att hushållen är mer pessimistiska än normalt. Skillnaden i synen på den egna och den svenska ekonomin består dock och pessimismen avser endast den svenska ekonomin.