Nyheter

Statlig utredning föreslår entreprenöransvar

Regeringens utredare Anna Middelman har presenterat slutbetänkandet i utredningen om nya utstationeringsregler.
Den innebär bland annat lagstiftning om att införa entreprenörsansvar,  vilket innebär att ett företag kan bli tvunget att ta över det ekonomiska ansvaret för ett helt annat bolag på byggarbetsplatsen.

Utredningen om nya utstationeringsregler har överlämnat sitt slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. För en månad sedan lämnade utredningen ett delbetänkande. Betänkandena innehåller förslag på hur ett EU-direktiv (Tillämpningsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt.

I utredningens slutbetänkande, Tillämpningsdirektivet till Utstationeringsdirektivet – Del II, SOU 2015:38 föreslår utredningen:

–        att ett entreprenörsansvar för lön ska införas för utstationerade arbetstagare i bygg- och anläggningssektorn. Entreprenörsansvaret innebär att en utstationerad arbetstagare, som kan visa att han eller hon inte fått lön från sin arbetsgivare, istället kan framställa sitt lönekrav mot en annan entreprenör i entreprenörskedjan.

–        Arbetstagaren ska först framställa lönekravet mot arbetsgivaren. Arbetstagaren kan sedan rikta kravet mot samtliga entreprenörer i entreprenörskedjan om arbetsgivaren inte betalar lönen. Vissa beställare i en entreprenörskedja, till exempel konsumenter, kan inte bli ansvariga enligt förslaget.

–        Utredningen föreslår att entreprenörsansvaret i första hand ska omfatta den lön som har avtalats. Undantag eller avvikelser från lagens krav om entreprenörsansvar kan ske genom kollektivavtal under vissa förutsättningar.

–        För att förbättra tillgången till information om kollektivavtalsvillkor föreslår utredningen dels ett förtydligande av skyldigheten för arbetstagarorganisationer att lämna in kollektivavtalsvillkor till Arbetsmiljöverket, dels att arbetstagarorganisationerna ska utse en kontaktperson som ska kunna svara på frågor om vilka villkor som gäller vid utstationering i Sverige.

–        Utredningen föreslår också att regeringen ska skapa förutsättningar för att arbetsmarknadens parter kan enas om de villkor som ska gälla vid utstationering i Sverige.

Direktivet syftar till att förbättra genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av utstationeringsdirektivet.

Åtgärderna ska möjliggöra att utstationerade arbetstagares rättigheter bättre kan skyddas samtidigt som onödiga hinder för friheten att tillhandahålla tjänster undanröjs.

Förslagen syftar till att genomföra bestämmelser i tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet. De nya bestämmelserna föreslås börja gälla den 18 juni 2016.

Sveriges Byggindustrier har reagerat på slutbetänkandet och menar att om regeringen väljer att införa förslaget innebär det i praktiken att man avskaffar den svenska modellen.

–  Frågan om huvudentreprenörsansvar i byggbranschen är något som arbetsmarknadsparterna redan har kommit överens och tecknat kollektivavtal om. Att dessutom införa detta via lagstiftning omkullkastar den svenska modellen där parterna enas om villkoren på arbetsmarknaden. Vad som nu riskerar införas innebär att all rättssäkerhet för seriösa företag försvinner, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.