Nyheter

Stockholms utveckling hotas

Stockholmsregionen utvecklas positivt och det gynnar tillväxten i hela Sverige. Men för att utvecklingen inte ska avstanna måste bostadsbyggandet öka och stora investeringar göras i infrastrukturen. Det visar en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm.

Rapporten heterStockholm 2014 -full fart framåt” och överlämnades till regeringen i dag. Rapporten visar att Stockholmsregionen har befäst sin position som landets tillväxtmotor, svarar för nästan hälften av Sveriges befolkningsökning, 30 procent av BNP och en tredjedel av nyföretagandet.

– När det gäller att attrahera företag, arbetskraft och forskare konkurrerar Stockholmsregionen därmed inte med andra delar av Sverige, utan med storstadsregioner i Europa och resten av världen. Det går bra just nu, men för att behålla den positiva utvecklingen behöver regionen ta tag i ett antal mycket stora utmaningar, säger landshövding Chris Heister i ett pressmeddelande.

För att behålla den positiva utvecklingen säger hon också att regionen måste ta tag i några mycket stora utmaningar.

Bland annat måste nyproduktionen av bostäder öka. Enligt länsstyrelsens Medborgarundersökning känner sig en femtedel av invånarna i länet trångbodda. Bostadsmarknaden behöver samplaneras med infrastruktursatsningarna i större utsträckning för att stödja utvecklingen av ett dynamiskt näringsliv och en välfungerande arbetsmarknad.  Flexibla lösningar, fler studentbostäder, uppdaterade bullerregler och en översyn av riksintressena är andra nödvändiga åtgärder enligt länsstyrelsen.

För att klara utmaningen krävs att alla aktörer för en dialog och samarbetar och i rapporten står det att en ambition bör vara att halvera tiden från idé till färdig bostad.
Stora satsningar måste också göras på infrastrukturen. Fram till år 2021 satsas 100 miljarder kronor på infrastrukturen i Stockholmsregionen, och ungefär hälften går till kollektivtrafiklösningar. Men trots det kommer regionen, enligt studier från Trafikanalys, att ha fler flaskhalsar år 2030 än i dag, vilket gör att stora investeringar är nödvändiga även efter år 2021.

Förutom åtgärder som nya vägar och spår för att hantera trängseln krävs också möjlighet att styra om trafiken förbi känsliga passager, genom bättre övervakning av trafiksystemet för att kunna hantera olyckor och andra uppkomna situationer. Det handlar också om att erbjuda resenärerna alternativ i form av fler och bättre kollektivtrafiklösningar, öka möjligheten att cykla genom att bygga ut cykelinfrastrukturen och möjligheter att arbeta på mer flexibla tider.

– Principöverenskommelsen, som regeringen presenterade häromveckan, om utbyggd tunnelbana och 78 000 nya bostäder är ett stort steg åt rätt håll. Nu gäller det att inte tappa fart i utvecklingsarbetet, säger Chris Heister.

De övriga utmaningarna som länsstyrelsen pekat ut är klimat och energi, innovationskraft och arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Inom dessa områden är bland annat säkrad dricksvattenförsörjning och matchning mellan utrikesföddas kompetens och arbetsmarknadens behov viktiga frågor.

Anna Sjöström
[email protected]