Nyheter

Stopp för fusk med ventilation

I fyra av tio flerbostadshus slarvas det med den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK. Men med de nya energideklarationerna går det inte att smita undan längre.

I omkring 40 procent av flerbostadshusen har ventilationen inte kontrollerats. Uppskattningen kommer från Leif Kumlin, chef för Anticimex energicenter.

— Många, exempelvis bostadsrättsföreningar, saknar kunskap om att en OVK måste göras. Men den som struntar i att ta reda på hur bra ventilationen funkar i fastigheten riskerar vite, säger Leif Kumlin.

Att de kommer undan beror enligt Leif Kumlin på att många kommuner slarvar med kontrollen och saknar heltäckande fastighetsregister. Därmed faller tillsynen mellan stolarna och fastighetsägarna slipper undan vite.

Men i de energideklarationer som alla flerbostadshus måste göra innan sista december 2008 kontrollerar inspektören om huset är skyldiga att göra en obligatorisk ventilationskontroll och huruvida den är genomförd. Därmed kommer landets alla OVK-smitare att mer systematiskt fångas upp.

Fakta / Obligatorisk kontroll av ventilation

Med stöd av bestämmelserna i 10 kap. Plan- och bygglagen måste fastighetsägare kontrollera att ventilationen fungerar tillräckligt bra i den så kallade obligatoriska ventilationskontrollen, OVK.

Kommunen är tillsynsmyndighet och kan förelägga ägaren att göra åtgärder och vid behov förena föreläggandet med vite.

En- och tvåbostadshus med FT-ventilation (fläktstyrd till- och frånluft) måste endast göra en kontroll vid nybyggnationen.

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT-ventilation måste göra en OVK-kontroll var tredje år. Om lokalen endast har frånluftsventilation räcker det med vart sjätte år.

Daghem, skolor och vårdlokaler måste göra sina kontroller vartannat år.