Nyheter

Stoppar sällan höghus

Lars Träff.

Enligt försvarsmakten får man bygga hur högt som helst, bara platsen inte stör deras verksamhet.

Det är ovanligt att höga hus stoppas och de flesta remisserna handlar om vindkraftverk och telemaster.

Och oftast kontaktar entreprenörer och kommuner Försvarsmakten i ett tidigare skede än vad som är fallet med Tellus Tower.

Varje år får Försvarsmakten in mellan 2 000 och 3 000 ärenden på remiss från kommunerna.

– Försvarsmakten ska remitteras i alla ärenden i hela Sverige som handlar om byggnader över 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse eller 45 meter inom sammanhållen bebyggelse eftersom de riskerar påverka riksintresset för totalförsvaret, säger överste Lars Träff på produktionsledningens infrastrukturavdelning.

De flesta ärenden som handläggs handlar om vindkraftverk och telemaster. Efter en remiss kan resultatet bli att några av verken i en vindpark måste flyttas, men det är sällan hela vindkraftparken får ett nej.
Försvarsmakten hävdar både geografiskt redovisade områden av riksintresse och sådana riksintressen som inte kan redovisas öppet. De delar av riksintresset för totalförsvaret som inte kan redovisas öppet omfattas av försvarssekretess.

Under 2014 kom 92 ärenden rörande byggnader in till Försvarsmakten under. 87 av dem fick klartecken.

– Erinran med hänvisning till Tekniska system relaterat till byggnader har fram till i dag varit ovanligt på grund av att nya byggnader hittills inte varit så höga. Tidigare höjdproblem har huvudsakligen uppstått i samband med byggnation av vindkraft, telemaster och industriskorstenar.

Fallet med Tellus Tower, där Försvarsmakten har en erinran mot planförslaget och i princip kan stoppa bygget, eller krympa den planerade 237 meter höga huset till 45 meter, är ovanligt.

– Vi fick ärendet på samråd i november och när vi började bereda ärendet såg vi att byggnaden skulle störa Försvarsmaktens tekniska system. Vi kan inte upptäcka sådant innan vi får frågan och vet exakt vilka koordinater det handlar om. Dessutom omfattas de tekniska system som påverkas av Tellus Tower av försvarssekretess, vilket betyder att de som beredde frågan hos oss fick tillgång till underlag som de normalt inte har tillgång till, säger Lars Träff.

För att undvika att investeringar genomförs i onödan försöker entreprenörer och kommuner inhämta Försvarsmaktens synpunkter i ett så tidigt som möjligt.

– De allra flesta kommunerna tar kontakt i ett mycket tidigare skede, oftast innan projekteringen innan man lagt ner allt för mycket tid och pengar.

Nu har representanter från Stockholms stadsbyggnadskontor, Försvarsmakten och Länsstyrelsen Stockholm haft ett möte för att diskutera alternativa lösningar.

Kan ni ändra er i frågan?
– I dag ser jag inte att det är möjligt om inte justeringar i planen görs. Ett nej är generellt ett nej. Jag förstår att försvarssekretessen försvårar i det här fallet, eftersom informationen inte är öppen och vi inte kan delta i debatten. Vi har inga synpunkter på stadsplaneringen i Stockholm, men det är platsen det faller på, säger Lars träff.