Nyheter

Stora utmaningar trots hög Jämix-poäng

Foto: Getty Images

Fastighetsbranschen har störst andel kvinnor. Byggbranschen är mest jämställd när det gäller heltidsanställningar. Totalt sett är dock el/energibranschen den delbransch inom samhällsbyggnad som har högst jämställdhetsindex, jämix. Det framkommer i en rapport som Byggcheferna tagit fram i samarbete med Nyckeltalsinstitutet. 

Sverige räknas som ett av de mest jämställda länderna i världen, men trots det är den svenska arbetsmarknaden starkt könssegregerad. Fyra av fem yrkesgrupper i Sverige är antingen kvinnodominerade (över 60 procent kvinnor) eller mansdominerade (över 60 procent män). Totalt sett är andelen kvinnor inom samhällsbyggnad strax under 20 procent, visar statistik från Sveriges Byggindustrier. Delbranschen bygg- och anläggning har den lägsta andelen kvinnor.

– Ledningsgrupperna i byggföretagen består till 75 procent av män. Här har vi mycket att jobba med. Problemet är att du inte kan bli något du inte kan se, och därför är viktigt att kvinnor synliggörs, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

För att ta reda på hur det ser ut med jämställdheten mer i detalj har Byggcheferna i samarbete med Nyckeltalsinstitutet jämfört jämställdhetsindex, jämix, i bygg-, fastighets- och el/energibranscherna. För att få fram en jämförbar bild poängsätts nio olika nyckeltal, som bland annat könsfördelning i ledningsgrupper, karriärmöjligheter, löneskillnader, långtidssjukskrivning, föräldraledighet, sysselsättningsgrad och anställningsformer.

– Med Jämix fokuserar vi på att jämföra mäns och kvinnors arbetsvillkor för att kunna jämföra hur jämställda olika branscher är. Alla nyckeltal väger lika tungt, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Resultatet i rapporten visar att el/energi är den delbransch inom de jämförda branscherna i samhällsbyggnadssektorn som får högst jämixpoäng, 134. Förklaringen är att den har bättre resultat i fyra av nio nyckeltal: lön, långtidssjukfrånvaro, föräldraledighet och tillsvidareanställningar. Andelen kvinnor i högsta ledningsgrupperna är 40 procent.

– El/energi har varit länge varit en mansdominerad bransch, men att den ligger högt i Jämix beror på att företagen är bra på att ta hand om de få kvinnor som kommer in i branschen. Utmaningen blir att lyckas behålla de goda förutsättningarna när man fyller på med fler kvinnor, säger Tina Ekström.

Fastighet är den delbransch med störst andel kvinnor och som kommit längst med jämställda ledningsgrupper. Baserat på Nyckeltalsinstitutets uppgifter från 26 fastighetsbolag är 57 procent kvinnor i högsta ledningen. Men trots detta får fastighetsbranschen lägst jämixpoäng, 123, i undersökningen. Det beror bland annat på skillnader i långtidssjukfrånvaro och anställningsformer mellan kvinnor och män.

– Fastighetsbranschen har en mer jämställd grundstruktur än både bygg- och el/energi, men det som drar ner poängen är att fler kvinnor jobbar deltid och har en högre andel långtidssjukfrånvaro.

Byggbranschen hamnar i mitten av de tre jämförda branscherna med ett jämix på 125.

– Det känns roligt att se att vi inte är sämst i klassen. Vi har jobbat väldigt hårt med mångfald- och jämställdhetsfrågor inom Byggcheferna, och jag hoppas att det är en del av det arbetet som syns i resultatet, säger Kajsa Hessel.

Det som lyfts som positivt inom bygg är jämställda karriärmöjligheter, rapporten visar att de kvinnor som är anställda i byggbranschen har lika möjligheter att bli chefer som männen har. Även när det gäller anställningsformer hamnar bygg högt. Nästan alla, kvinnor som män, har heltidstjänster och fler än nio av tio har en tillsvidareanställning.

Men trots att bygg har högre jämixtal än fastighetsbranschen så konstaterar rapporten att byggbranschen har större utmaningar eftersom den har mest kvar att göra när det gäller fördelningen mellan män och kvinnor bland både anställda och chefer. Byggbranschens ledningsgrupper utgörs fortfarande till stor del av män, ungefär tre av fyra.

Även när det gäller uttag av föräldraledighet är bygg mindre jämställd än andra branscher. De män som tar ut föräldraledighet tar i genomsnitt ut nästan 50 dagar färre än kvinnorna.

– Inom bygg finns en snedfördelning. Andelen kvinnor är mycket låg sett till yrkesarbetare, medan man inte har lika stora utmaningar på tjänstemannasidan, konstaterar Tina Ekström.

Medianen för alla branscher i Sverige när det gäller jämixpoäng är 120 av 180 möjliga.

– Statliga myndigheter ligger generellt sett högt. Förra året var Sveriges Radio den mest jämställda arbetsplatsen med ett Jämix på 157, berättar Tina Ekström.

 FAKTA:

  • Jämförelsen utgår från Nyckeltalsinstitutets nio nyckeltal som sammantaget utgör ett jämställdhetsindex (Jämix): Könsfördelning i yrkesgrupper och ledningsgrupper, lika karriärmöjligheter, lön, långtidssjukfrånvaro, föräldraskap, sysselsättningsgrad, tillsvidareanställning och aktivt arbete (diskrimineringslagen).
  • Nyckeltalsinstitutet samlar kvantdata från kunder via HR-system. I databasen finns över 760 000 medarbetares arbetsvillkor fördelat på ca 370 organisationer.
  • Medianen för alla branscher i Sverige när det gäller Jämixpoäng är 120 av 180 möjliga.
  • Jämställdhetsjämförelsen ingår i del 3 i Byggchefsbarometern. Byggcheferna presenterar rapporten i sin helhet vid ett seminarium den 18 mars.

Jämix:

  • Fastighet: 123
  • Bygg: 125
  • El/Energi: 134 *

*El/energi motsvarar någorlunda, men inte helt, den delbransch som i Byggchefsbarometern betecknas som Installation, där el, VVS, tele och infrastruktur ingår.