Nyheter

Större rörlighet och ökat byggande

Tio tusen nya bostäder utöver det ”vanliga” byggandet och 20 000 nya jobb.

Det skulle kunna bli en direkt effekt av de förslag som Bokriskommittén presenterar sin slutrapport.

– Vägen till en fungerande bostadsmarknad går på två spår. Rörligheten i det existerande bostadsbeståndet måste ökas och bostadsbyggandet ta fart, säger Klas Eklund, ordförande i Bokriskommittén.

Hösten 2013 fick Bokriskommittén i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet och hyresbostadsmarknaden i synnerhet att fungera bättre. På torsdagen presenterade de sin slutrapport ”En fungerande bostadsmarknad – en reformagenda.”

Huvudbudskapet i rapporten är att en fungerande bostadsmarknad kräver både större rörlighet på den befintliga bostadsmarknaden och ökat bostadsbyggande.  Kommittén menar att de förslag som de presenterar kan leda till flera tusentals bostäder och tiotusentals nya jobb.

– Att ”bara” lägga förslag som ökar byggandet räcker inte. De största samhällsekonomiska problemen kommer av att bostäderna utnyttjas ineffektivt, av att rörligheten är dålig och flyttkedjor blockeras. Därför måste rörligheten ökas. Vi föreslår en reformering av hyresregleringen och ett antal skatteförändringar. Idag är det billigt att bo, men dyrt att flytta, vilket bromsar rörligheten, säger Klas Eklund.

– Att ”bara” föreslå omreglering av hyressättningen räcker inte heller. I områden med bostadsbrist skulle hyrorna riskera att drivas upp alltför snabbt och skapa sociala problem. Vi föreslår därför en rad förenklingar av planförfarandet och förespråkar en inskränkning av kommunernas användning av planmonopolet. Det är viktigt att sy ihop alla delar och skapa en helhet, säger Klas Eklund

Hyresregleringen är något som är unikt för Sverige, men som, enligt Klas Eklund, missat sitt syfte med att bryta segregationen.

En omreglering av hyressättningen bör ske gradvis. Hyresgästernas besittningsrätt ska värnas och skyddet mot oseriösa hyresvärdar skärps. Anpassningen till mer rättvisande hyror beräknas ta ett till två år i de flesta städer. I Göteborg fyra, fem år. Längst tid tar det i Stockholms innerstad – där krävs tio år eller mer. Men därefter har Sverige ett hyressystem som inte längre skapar svåra inlåsningseffekter. Ett tillfälligt bostadsbidrag – finansierat av en tillfällig förmögenhetsskatt på äldre fastigheter – skyddar hushåll med ekonomiska problem.

– Vårt förslag bidrar till fler bostäder, fler jobb och stärkta statsfinanser. Du har allt serverat på guldfat, säger Klas Eklund med adress till bostadsminister Stefan Attefall.

Attefall konstaterar att det inte finns några enkla lösningar.

– Men gör vi inget åt problemet med att få fram byggklar mark kan vi glömma alla andra diskussioner, säger han.

 

FAKTA

Bokriskommitténs ledamöter:

Klas Eklund, seniorekonom SEB (Kommitténs ordförande), Tor Borg, chefekonom SBAB, Ulrika Francke, vd Tyréns, fd stadsbyggnadsdirektör i Stockholm, Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH, Sonny Modig, bostadsutredare och debattör Barbro Wickman-Parak, fd vice riksbankschef, Olle Zetterberg, vd Stockholm Business region, huvudsekreterare Björn Hasselgren, tekn dr, KTH.