Nyheter

Styckning av Banverket Produktion avfärdades

En uppdelning av Banverket Produktion i flera bolag föreslogs i en utredning men avfärdades i en annan.

Regeringen tillsatte 2007 en utredning för att undersöka förutsättningarna för en bolagisering av delar av Vägverket och Banverket.

I utredningen föreslogs att Banverket Produktion skulle kunna bolagiseras i flera separata delar. Konkurrensen skulle gynnas om styrkeförhållandena jämnades ut och staten skulle på sikt kunna sälja ett eller flera bolag till den privata marknaden, skrev utredaren.

Det var också en synpunkt som Sveriges Byggindustrier framförde, och begärde att en särskild utredare skulle tillsättas för att undersöka detta.

I remissomgången var Banverket och fackförbundet ST var kritiska till att Banverket Produktion skulle bolagiseras. De menade att bolagiseringen kan leda till stigande priser och brist på leverantörer. Men utredaren hävdade att bolagiseringen skulle öka konkurrensneutraliteten på marknaden, som på så sätt skulle bli mer intressant för investeringar.

Utredningens slutsats blev att konkurrensförhållandena skulle stärkas vid en bolagisering.

I september 2008 tillsattes en ny utredning för att analysera behovet av åtgärder för ökad konkurrens inom drift, underhåll och investeringar på järnvägsområdet. I betänkandet Mer järnväg för pengarna konstaterade utredaren Jan Sundling att bolagiseringen av Banverket Produktion borde fortsätta, annars fanns det risk att nya aktörer skulle lämna marknaden.

Jan Sundling avfärdade också oron att en avreglerad marknad skulle leda till risker när det gäller trafiksäkerhet och punktlighet. Exemplen på avreglering pekar snarare åt ökad säkerhet och kvalitet, menade han.

Jan Sundling kom fram till att en uppdelning av Banverket Produktion i flera bolag skulle riskera att minska effektiviteten. ”Marknaden är mer betjänt av ett väl fungerande och lönsamt ledande företag,” skrev han.