Nyheter

Styr målen genom utvecklingssamtal

Foto: Getty Images

Utvecklingssamtal är ett verktyg för chefen att styra mål.I den nyutgivna boken Målstyrning genom utvecklingssamtal ger författaren Sara Roos tips om hur en organisation kan sätta mätbara mål för tjänster och anställda.


– För den enskilde medarbetaren behöver det vara mycket tonvikt på att målen är attraktiva och accepterade.

Sara Roos vurmar för utvecklingssamtal. Hon har nyligen gett ut boken ”Målstyrning genom utvecklingssamtal” genom Liber Management. 

Hon menar att syftet med samtalen är att sätta mål – och följa upp.

Kan man alltid sätta mätbara mål för alla tjänster?

– Jag är av den uppfattningen att ja, det kan man. Värt att nämna är att en politiskt styrd organisation kan ha begränsat med handlingsutrymme i relation till en privatägd.

Men oavsett ägandeförhållanden och/eller tjänst drivs fortfarande en verksamhet med syfte att uppnå någon typ av mål. Naturligt blir således att personerna inom organisationen arbetar för att nå dessa mål.

Om en anställd inte når målen – vad gör man då?

– Om målen inte nås behöver man utvärdera varför. För att undvika detta scenario i största möjliga mån kan man se efter om målen man satt är ”smarta”, det vill säga specifika, mätbara, attraktiva, tidsatta och accepterade. För den enskilde medarbetaren behöver det vara mycket tonvikt på att målen är attraktiva och accepterade. Medarbetaren behöver förstå vad målet syftar till.

– Något som också är viktigt att reflektera över är att det inte ska ses som medarbetarens fel om målgång uteblir. Reflektera istället över vilka förutsättningar du som chef gett din medarbetare för att nå målet.

Hur ärlig ska man vara med vad man tycker?

– Man ska alltid utgå från att ärlighet vara längst. Det som är viktigt är att man som chef väljer sina tillfällen för feedback. Personen som feedbacken avser behöver vara mottaglig. Det är viktigt att vara saklig, att skilja på sak och person. Positiv feedback upplevs ofta som enkel att kommunicera. När det kommer till feedback av annan karaktär kan det bli både obekvämt och utmanade och dessa samtal eller situationer kan upplevas som energikrävande för vissa men tror det eller ej, energigivande för en del. Energigivande av den anledning att om vi pratar och kommer till botten med saker och ting utvecklar vi både oss själva och verksamheten. Chansen till målgång kommer att öka dramatisk.

Du tycker att man ska ha utvecklingssamtal en gång i månaden. Varför då?

– För att utvecklingssamtal handlar om att stärka relationer, utvärdera och utveckla. Alltså, arbeta med och emot olika typer av mål. Att kontinuerligt sätta mål, utvärdera och använda sig av utvecklingssamtalet som strategiskt styrinstrument i det arbetet kommer vid regelbundenhet att bära frukt. Ju tätare samtal desto mer insyn i målens relevans, din medarbetares förändringsbenägenhet och mående, det blir en chans för personlig utveckling i ditt egna ledarskap och en större kontroll över verksamheten. När rutinen att arbeta regelbundet med utvecklingssamtal väl sitter brukar det vara något både medarbetare och chef ser fram emot. Speciellt när effekten av samtalen bli märkbar.

Yasemin Bayramoglu

Artikeln har tidigare varit publicerad i Tidningen Driva Eget